Przetargi.pl
Dostawa szwów chirurgicznych i klipsów polimerowych do SPZOZw Słupcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy ogłasza przetarg

 • Adres: 62-400 Słupca, ul. Traugutta
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 632 752 300 , fax. 632 752 116
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy
  ul. Traugutta 7
  62-400 Słupca, woj. wielkopolskie
  tel. 632 752 300, fax. 632 752 116
  REGON: 30662100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.slupca.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa szwów chirurgicznych i klipsów polimerowych do SPZOZw Słupcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa szwów chirurgicznych, materiału hemostatycznego (utleniona regenerowana celuloza), wosku kostnego oraz klipsów polimerowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Zakup o charakterze sukcesywnym szwów chirurgicznych, materiału hemostatycznego (utleniona regenerowana celuloza), wosku kostnego oraz klipsów polimerowych wraz z ich dostarczeniem na koszt i ryzyko Wykonawcy do Apteki szpitalnej w SPZOZ w Słupcy, ul. Traugutta 7, z podziałem zamawianego asortymentu na 16 pakietów. Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby: - na opakowaniu jednostkowym przedmiotu zamówienia były zamieszczane: termin ważności, seria, rozmiar, długość, typ, rodzaj i skład nitki oraz wielkość igły. Etykieta i ulotka informacyjna produktu muszą być podane w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów. Dopuszcza się, aby wyroby miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów. W opakowaniu zbiorczym musi być umieszczona karta charakterystyki. Powyższe dotyczy także próbek wyrobów przedstawionych w ofercie; - oferowane materiały posiadały certyfikaty CE - Wykonawca dostarczy oryginalny i aktualny katalog produktów, dopuszcza się poszczególne karty katalogowe przy czym należy zaznaczyć oferowany produkt, oraz jego przynależność do danej pozycji i pakietu. - termin ważności produktu wynosi min. 3 lata od daty sprzedaży. Oferta Wykonawcy nie spełniająca powyższych wymagań podlega odrzuceniu. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 175). Ilości asortymentu podane w załączniku są ilościami orientacyjnymi i Zamawiający zastrzega, iż w uzasadnionych przypadkach ilość rzeczywiście zakupionego sprzętu może różnić się od ilości wskazanych w załączniku nr 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania całości przedmiotu zamówienia, z przyczyn wynikających ze specyfiki działalności Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości zamawianego asortymentu w stosunku do ilości określonych w załączniku bez konieczności wprowadzania zmian do umowy. Każda ze wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ części zamówienia określany będzie dalej mianem „pakietu”. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Próbki należy dostarczyć w oddzielnym opakowaniu opatrzonym danymi Wykonawcy oraz napisem „Próbki do przetargu na dostawę szwów chirurgicznych i klipsów polimerowych SPZOZ/ZP/PN/382/5/2019”, najpóźniej w dniu składania ofert. Przedmiot zamówienia został oznaczony następującym kodem CPV: 3314000-3, 33141121-4, 33141120-7.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach