Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 843533P Tułazy - Pieczyska (koło Malinowskiego)

Urząd Gminy Kraszewice ogłasza przetarg

 • Adres: 63-522 Kraszewice, ul. Wieluńska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-62 73 12 038 , fax. 0-62 73 12 038
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Kraszewice
  ul. Wieluńska 53
  63-522 Kraszewice, woj. wielkopolskie
  tel. 0-62 73 12 038, fax. 0-62 73 12 038
  REGON: 10823590000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kraszewice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 843533P Tułazy - Pieczyska (koło Malinowskiego)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 843533P Tułazy - Pieczyska (koło Malinowskiego). CPV: 45233140-2 Roboty drogowe W ramach robót w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 843533P Tułazy - Pieczyska (koło Malinowskiego) zakłada się: -roboty przygotowawcze -roboty rozbiórkowe -roboty nawierzchniowe - roboty wykończeniowe - oznakowanie pionowe Stan istniejący: Obecnie droga posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego z wieloma nierównościami i ubytkami , które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego. W liniach rozgraniczających szerokość pasa drogowego wynosi 5,00m Stan projektowany: Ze względu na parametry techniczne istniejącej drogi przyjęto klasę drogi D(droga dojazdowa). Droga klasy D jest ogólnodostępną drogą przeznaczoną dla wszystkich użytkowników. Wzajemne rozmieszczenie elementów drogi oraz urządzeń infrastruktury technicznej w charakterystycznych przekrojach poprzecznych: W pasie przebudowywanego odcinka drogi urządzenia infrastruktury nie utrudniają w jakikolwiek sposób w przewidzianych robotach. Przekrój poprzeczny: W przekroju poprzecznym przebudowywany odcinek drogi zaprojektowano w następujący sposób: – szerokość jezdni 4,00m , przekrój spadek daszkowy 2% na odcinku całej drogi W przekroju drogowym pobocza jezdni należy wykonać z gruntu ze spadkiem 7% Konstrukcja nawierzchni: - Nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych KR1 gr.4cm - Górna warstwa nawierzchni z kruszywa łamanego twardego o granulacji 0/31,5 gr.10cm po zagęszczeniu(uwałowaniu) Parametry projektowe: - klasa drogi : D (dojazdowa), - dostępność: nieograniczona, - długość jezdni : 210m - kategoria ruchu : KR1 - prędkość projektowana – 40km/h - szerokość jezdni – 4,00m Pozostałe parametry zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach