Przetargi.pl
Wykonanie prac remontowych składających się z dwóch zadań: 1) remontu elewacji budynku nr 25 na Osiedlu Leśnym w Koziegłowach, 2) remontu klatek schodowych w budynkach nr 24 i 25 na Osiedlu Leśnym w Koziegłowach

Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 62-028 Koziegłowy, Os. Leśne
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 616 520 241 , fax. 616 520 239
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
  Os. Leśne
  62-028 Koziegłowy, woj. wielkopolskie
  tel. 616 520 241, fax. 616 520 239
  REGON: 63957921200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cztbs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka komunalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac remontowych składających się z dwóch zadań: 1) remontu elewacji budynku nr 25 na Osiedlu Leśnym w Koziegłowach, 2) remontu klatek schodowych w budynkach nr 24 i 25 na Osiedlu Leśnym w Koziegłowach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje 2 zadania częściowe: 1) Zadanie nr 1 – remont elewacji budynku nr 25 na Osiedlu Leśnym w Koziegłowach, 2) Zadania nr 2 – remont klatek schodowych budynków nr 24 i 25 na Osiedlu Leśnym w Koziegłowach. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej i STWiORB stanowiących załączniki do SIWZ. 3.Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących bezpośrednie czynności w realizacji robót budowlanych z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane (kierownicy robót), jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.2018.108 t.j. z późn. zm.). Wymóg dotyczy wszystkich osób „fizycznych” np. malarzy, tynkarzy i innych wykonujących czynności niezbędne do realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: a) 10.000,00 PLN (słownie PLN: dziesięć tysięcy) – gdy składa ofertę na zadanie nr 1 b) 6.000,00 PLN (słownie PLN: sześć tysięcy) – gdy składa ofertę na zadanie nr 2 c) 16.000,00PLN (słownie PLN: szesnaście tysięcy) – gdy składa ofertę na zadanie nr 1 i nr 2.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Kompletna oferta musi zawierać: 1) Formularz oferty, wg wzoru oferty, stanowiącego załącznik do I części SIWZ, 2) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego – w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez Pełnomocnika, 3) stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, 4) oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów (o ile zachodzi) - załącznik nr 3* do oferty, 5) potwierdzenie wniesienia wadium. 2. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy wykonawca (lub każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wg załącznika nr 4 do oferty. 3. Wybrany Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoży Zamawiającemu: a) uprawnienia kierownika robót wraz z przynależnością do właściwej Izby Samorządu Zawodowego (np. PIIB) (dotyczy zadania nr 1), b) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących bezpośrednie czynności w okresie realizacji umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach