Przetargi.pl
DRUGI PRZETARG NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ (DMC) 3,5 TONY Z ŁATWĄ DO DEMONTAŻU PRZEGRODĄ CZĘŚCI ŁADUNKOWEJ

Zakład Aktywności Zawodowej ogłasza przetarg

 • Adres: 11-500 Giżycko, Aleja 1 Maja
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 429 36 64 , fax. 87 429 36 64
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Aktywności Zawodowej
  Aleja 1 Maja 30
  11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 429 36 64, fax. 87 429 36 64
  REGON: 51964568900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zaz.mazury.info.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DRUGI PRZETARG NA ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ (DMC) 3,5 TONY Z ŁATWĄ DO DEMONTAŻU PRZEGRODĄ CZĘŚCI ŁADUNKOWEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego– rok produkcji 2019, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych. 2. Oferowany samochód dostawczy musi spełniać warunki techniczne określone w obowiązujących w Polsce przepisach prawa dla samochodów poruszających się po drogach publicznych oraz warunki określone w przepisach prawa wspólnotowego Unii Europejskiej. Dostarczony samochód musi posiadać świadectwo homologacji i inne wymagane dokumenty (m.in. kartę pojazdu, instrukcję obsługi w języku polskim, książkę gwarancyjną). 3. Oferowany samochód nie może pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży samochodów i musi mieć kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ – „SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” oraz załącznik nr 3 do SIWZ „WZÓR UMOWY”. 5. Rozwiązania równoważne: • Ilekroć w SIWZ, umowie i innych załącznikach, jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji, umowie, i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Zastosowane przez wykonawcę wyroby, materiały i artykuły, winny posiadać właściwości, cechy, parametry oraz zastosowane do ich wyrobu technologie, nie gorsze niż te, które występują pod nazwą własną i wskazują na producenta; muszą być gatunkowo porównywalne czyli „równoważne”. • Zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ, za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, w tym dokumenty równoważne. • Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. • W celu wykazania równoważności Wykonawca wskaże, którego wyposażenia dotyczą rozwiązania równoważne, zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp, i wykaże, że oferowany przez niego towar spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. • Nie spełnienie powyższego warunku będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. 6. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Dostawę należy zrealizować zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ. 8. Wykonawca może wystawić fakturę dopiero po dostarczeniu w całości zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą oraz procedurą odbioru zamówienia opisaną w załączniku nr 3 do SIWZ- wzór umowy. 9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu oraz na rzecz osób trzecich, wyrządzone w trakcie realizacji obowiązków wynikających z treści zawartej umowy. 10. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. 11. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością SIWZ i każdego uzupełnienia (m.in. zmiana SIWZ, wyjaśnienie treści SIWZ) do SIWZ wydanego podczas postępowania o udzielenie zamówienia. 12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z wykonaniem kluczowych części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych zero groszy). 2. Zgodnie z art. 45 ust. 3 Pzp wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: 3.1 pieniądzu; 3.2 poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3 gwarancjach bankowych; 3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240 ze zm.). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku: Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku, ul. Gen. Józefa Zajączka 1, 11-500 Giżycko nr 52 9343 0005 0013 .9768 2000 0050 z dopiskiem w tytule przelewu: „Wadium w post. nr ZAZ.343.7.2019–„ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGOO DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ (DMC) 3,5 TONY Z ŁATWĄ DO DEMONTAŻU PRZEGRODĄ CZĘŚCI ŁADUNKOWEJ”. 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 4, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 6.1 pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 6.2 innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 7. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa składana jako wadium powinna zawierać: 7.1 zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty wadium w przypadku, gdy Wykonawca wygrywając przetarg odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 7.2 określenie wysokości zobowiązania gwaranta, którego wysokość musi być równa kwocie wadium, 7.3 termin obowiązywania gwarancji powinien obejmować okres: 1) począwszy od upływu terminu składania ofert, który został określony w rozdziale XV niniejszej siwz, a w przypadku jego zmiany, począwszy od upływu aktualnie obowiązującego terminu składania ofert, 2) aż do upływu ostatniego dnia terminu związania z ofertą, który został określony w rozdziale XIII niniejszej siwz, 7.4 wskazanie, iż beneficjentem gwarancji jest Zamawiający, 7.5 oznaczenie, iż zleceniodawcą gwarancji jest Wykonawca, 7.6 klauzule, że gwarant zapłaci kwotę wynikającą z gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego oraz że gwarancja jest nie odwoływalna. 8. Poręczenie bankowe lub udzielone przez podmiot określony w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824) składane jako wadium powinno zawierać: 8.1 zobowiązanie poręczyciela do zapłaty kwoty wadium w przypadku, gdy Wykonawca wygrywając przetarg odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 8.2 określenie kwoty, do jakiej następuje poręczenie – wysokość musi być równa kwocie wadium, 8.3 termin obowiązywania poręczenia powinien obejmować okres: 1) począwszy od upływu terminu składania ofert, który został określony w dziale XV niniejszej siwz, a w przypadku jego zmiany, począwszy od upływu aktualnie obowiązującego terminu składania ofert, 2) aż do upływu ostatniego dnia terminu związania z ofertą, który został określony w dziale XIII niniejszej siwz, 8.4 wskazanie, iż poręczenie dotyczy wniesienia przez dostawcę wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego przez Zamawiającego. 9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa dla Wykonawców warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w rozdziale IX pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale IX pkt 1 ppkt 1.1 (załącznik nr 2 do SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdziale IX pkt 1 ppkt 1.1 (załącznik nr 2 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie o nie podleganiu wykluczeniu. 3. Pełnomocnictwo – w przypadku podpisania oferty lub załączonego do niej jakiegokolwiek dokumentu i oświadczenia przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji wg właściwego rejestru należy dołączyć - oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu. W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 Pzp). 4. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 „Ustawy pzp” Wykonawca (lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ‘Ustawy pzp”. Wzór tego oświadczenia Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej wraz z w/w informacją z otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. Dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach