Przetargi.pl
Dowozy uczniów na zajęcia pozalekcyjne do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Jaraczewo w ramach projektu nr POKL.09.01.02-30-098/12 Kurs na Jaraczewo - wyrównywanie szans uczniów i uczennic.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Jaraczewie ogłasza przetarg

 • Adres: 63-233 Jaraczewo, ul. Jarocińska 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 740 80 20 , fax. 62 740 80 21
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Jaraczewie
  ul. Jarocińska 1 1
  63-233 Jaraczewo, woj. wielkopolskie
  tel. 62 740 80 20, fax. 62 740 80 21
  REGON: 00114067700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowozy uczniów na zajęcia pozalekcyjne do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Jaraczewo w ramach projektu nr POKL.09.01.02-30-098/12 Kurs na Jaraczewo - wyrównywanie szans uczniów i uczennic.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi transportowej polegającej na dowozach uczniów na zajęcia pozalekcyjne do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Jaraczewo w okresie luty- czerwiec, wrzesień- grudzień 2014. Przedmiot zamówienia obejmuje trzy trasy, na których maksymalna miesięczna ilość kilometrów wynosi 3400 km. Minimalna liczba miejsc w desygnowanym do wykonywania usługi środku przewozowym została określona poniżej, indywidualnie dla każdej trasy. Poniższa charakterystyka tras zawiera również godziny odjazdów. Opis przebiegu tras z godzinami odjazdów: TRASA I: Kurs od poniedziałku do piątku, trasa: Rusko- Suchorzewko- Strzyżewko- Cerekwica Nowa- Łowęcice- Cerekwica Stara- Parzęczew- Nosków, orientacyjne godziny dowozów 16.20- 17.40 Kurs sobota, trasa: Łobzowiec- Wojciechowo- Parzęczew- Nosków- Nosków II- Nosków, godziny 8.00- 9.00; trasa Nosków- Parzęczew, godziny 10.50- 11.00; trasa Wojciechowo- Łobzowiec, godziny 12.00- 12.15. Dowóz uczniów realizowany będzie autobusem posiadającym minimum 60 miejsc ( siedzących i stojących, o ilości dostępnych miejsc decyduje wpis do dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz aktualne badania techniczne). TRASA II: Kurs od poniedziałku do piątku, trasa Gola- Niedźwiady- Gola- Łukaszewo- Jaraczewo- Łobez; godziny 15.40- 16.30 Dowóz uczniów realizowany będzie autobusem posiadającym minimum 70 miejsc ( siedzących i stojących, o ilości dostępnych miejsc decyduje wpis do dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz aktualne badania techniczne). TRASA III: Kurs od poniedziałku do piątku, trasa Góra- Parzęwczew- Góra- Brzostów- Zalesie- Panienka- Bielejewo- Góra, godziny 15.45- 17.00; Kurs piątek, trasa Góra- Parzęczew- Góra- Brzostów- Zalesie- Panienka- Bielejewo, godziny 18.35- 19.40. Dowóz uczniów realizowany będzie autobusem posiadającym minimum 40 miejsc ( siedzących i stojących, o ilości dostępnych miejsc decyduje wpis do dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz aktualne badania techniczne). Środki transportu desygnowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 roku, poz. 951 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem Rozdziału 5 i 6 tegoż rozporządzenia. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie przez osoby posiadające wymagane aktualne uprawnienia, świadectwa kwalifikacyjne i doświadczenie zawodowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji tras i czasu przewozów- jest to niezależne od Zamawiającego. Ewentualne zmiany dotyczące tras i czasu Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy z 7-dniowy wyprzedzeniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 9 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jaraczewo.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach