Przetargi.pl
Budowa ul Aleja Wolności w Jastrowiu

Urząd Gminy i Miasta Jastrowie ogłasza przetarg

 • Adres: 64-915 Jastrowie, ul. Żymierskiego 79
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2662211 , fax. 067 2662342
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy i Miasta Jastrowie
  ul. Żymierskiego 79 79
  64-915 Jastrowie, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2662211, fax. 067 2662342
  REGON: 00052543500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.jastrowie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ul Aleja Wolności w Jastrowiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa ul Aleja Wolności w Jastrowiu wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej szczegółowy zakres określa przedmiar robót dostępny na stronie bip.jastrowie.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium w kwocie 9000zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.jastrowie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach