Przetargi.pl
usługa wycinki drzew - postępowanie nr 016/POZ/9/2014

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy ogłasza przetarg

 • Adres: 61-701 Poznań, ul. Fredry 12
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8560681 , fax. 061 8515092
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
  ul. Fredry 12 12
  61-701 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8560681, fax. 061 8515092
  REGON: 01300860300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa wycinki drzew - postępowanie nr 016/POZ/9/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie wycinki drzew, zabiegów pielęgnacyjnych korekty koron drzew oraz wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z treścią decyzji i pozwoleń. Wymienione drzewa znajdują się w parkach, zadrzewieniach, wśród zabudowań, w sąsiedztwie linii energetycznych i dróg publicznych. Drzewa stwarzają zagrożenie dla życia i mienia ludzi. Na czas wycinki drzew - w szczególności drogi publiczne i teren na którym prowadzona jest wycinka należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich, a wymienione prace wykonać z zachowaniem dużej ostrożności, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP. Po wycince teren pracy należy uporządkować. Zamówienie dotyczy również wykonania nasadzeń zastępczych zgodnie z treścią decyzji i pozwoleń. Wycięty surowiec należy pomierzyć i sporządzić dokument legalności pochodzenia (WOD), oznaczyć drewno znacznikami Agencji przez leśnika na koszt wykonawcy. Drewno użytkowe tartaczne podlega wycenie i sprzedaży przez wykonawcę jako przychód zamawiającego. Drewno o cechach odpadów (drobnica i gałęzie) rozdrobnić rębakiem i usunąć z powierzchni na koszt wykonawcy. Drewno opałowe zostaje przekazane wykonawcy w ramach zlecenia za uporządkowanie powierzchni i posadzenie drzew.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 772114006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach