Przetargi.pl
Dowozy uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Zbąszyń

Gmina Zbąszyń ogłasza przetarg

 • Adres: 64-360 Zbąszyń, ul. por. Żwirki 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 68 3866009 , fax. 68 3846010
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zbąszyń
  ul. por. Żwirki 1 1
  64-360 Zbąszyń, woj. wielkopolskie
  tel. 68 3866009, fax. 68 3846010
  REGON: 00053121700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbaszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowozy uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Zbąszyń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na dowożeniu i odwożeniu uczniów do/z placówek oświatowych na terenie gminy Zbąszyń zgodnie z opisem poszczególnych (czterech) części. 2. Realizacja dowozów będzie wykonywana w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. (w przypadku części Nr 1: od dnia 1 września 2016 r. do dnia 29 czerwca 2018 r.), w dni nauki szkolnej zgodnie z harmonogramem ustalonym z dyrektorami placówek. 3. Przewiduje się możliwość przejazdów uczniów (w ramach obowiązkowych zajęć lub w ramach wykonywania zadań statutowych szkół) na zajęcia dodatkowe, zawody, warsztaty, itp., które nie spowodują przekroczenia kwoty wynagrodzenia określonej w umowie. 4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zadania sprawnym technicznie pojazdem każdego dnia nauki szkolnej oraz zapewnienia opieki przewożonym uczniom. Pod pojęciem opieka rozumie się zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu dzieci/uczniów busem/autobusem, a także na zewnątrz pojazdu (po jego zatrzymaniu) przy przechodzeniu uczniów przez jezdnię. Kierowca nie może być jednocześnie opiekunem. 5. Pojazd musi posiadać miejsca siedzące dla wszystkich przewożonych uczniów. Pojazd musi posiadać oznakowanie dla przewozu dzieci i młodzieży zgodne z obowiązującymi przepisami. 6. W przypadku awarii pojazdu przewożącego uczniów, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport pojazdem zastępczym spełniającym wymagania określone w postępowaniu. 7. Ilość dni i ilość kilometrów została podana w celu wyliczenia ceny oferty i ta wartość będzie przyjęta do oceny ofert. Rozliczenie będzie odbywało się za faktyczne ilości dni i ilości przejechanych kilometrów, według podanej w ofercie ceny jednostkowej za 1 km. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie świadczenia usługi w przypadku zmiany liczby dowożonych uczniów, zmiany trasy przewozów, itp. Ze względu na specyfikę usług, rozmiar przedmiotu zamówienia został określony szacunkowo. Rzeczywista ilość usług może ulec zmianie, przy czym Wykonawca nie będzie rościł pretensji ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ilość ta będzie mniejsza niż szacowana
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Spełnianie normy emisji spalin EURO 6
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: wwww.bip.zbaszyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach