Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm oraz rurociągu tłocznego PE DN 110 mm w Glinnie . Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Targowa 8
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 4422091 , fax. 0-61 44-22-091 wew. 50
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o.
  ul. Targowa 8 8
  64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
  tel. 061 4422091, fax. 0-61 44-22-091 wew. 50
  REGON: 63106693800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Przedsiębiorstwo udzielające zamówień sektorowych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm oraz rurociągu tłocznego PE DN 110 mm w Glinnie . Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą -Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm oraz rurociągu tłocznego PE DN 110 mm w Glinnie - obejmująca: sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV DN 200 mm o długości 465 m, sieć kanalizacji sanitarnej z rur GPR DN 200 mm o długości 50 m, sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV DN 160mm o długości łącznej 113,20 m (20 odnóg bocznych), rurociąg tłoczny PE DN 110 mm o długości 203 m Realizowanej zgodnie z projektem budowlanym i zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich formalności, zezwoleń, dopuszczeń związanych z realizacją zadania. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje także odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych, wykonanie inspekcji TV wybudowanej kanalizacji , uzyskanie zezwolenia na zajęcie drogi oraz uiszczenie opłaty za to zajęcie, projekt organizacji ruchu przekaże Wykonawcy Zamawiający, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452310005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości: 3.000 zł słownie: trzy tysiące złotych. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity z 14 lutego 2007 roku Dz. U. Nr 42, poz. 275 z p. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwik.nowytomysl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach