Przetargi.pl
Adaptacja budynku w celu przystosowania apteki szpitalnej do wymogów Prawa farmaceutycznego. Utworzenie pracowni leków cytostatycznych z wyposażeniem

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza ogłasza przetarg

 • Adres: 62-872 Godziesze Małe, Wolica 113
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7612553 , fax. 062 7612507
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza
  Wolica 113 113
  62-872 Godziesze Małe, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7612553, fax. 062 7612507
  REGON: 00031475000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja budynku w celu przystosowania apteki szpitalnej do wymogów Prawa farmaceutycznego. Utworzenie pracowni leków cytostatycznych z wyposażeniem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz innej wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa a w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r., poz. 1129), b) Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót a w szczególności polegających na adaptacji i remoncie pomieszczeń budynku A w celu przystosowania apteki szpitalnej do wymogów Prawa farmaceutycznego a także utworzenie Pracowni leków cytostatycznych oraz Pracowni receptury jałowej wraz z wyposażeniem w budynku B, c) Dostawę i montaż wyposażenia d) Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania Apteki, wykonania odbioru robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację projektową na podstawie posiadanej koncepcji - załącznik nr 7, nr 7a i nr 7b przez zamawiającego oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego tj. zachować układ pomieszczeń, przeznaczenie tych pomieszczeń. Ze względów organizacyjnych realizacja zadania została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap prac polegać będzie na adaptacji budynku A w celu przystosowania pomieszczeń apteki go do wymogów prawa farmaceutycznego. Po zakończeniu prac w budynku A dopiero mogą nastąpić prace adaptacyjne, montaż urządzeń filtrujących w Pracowni cytostatyków oraz Pracowni receptury jałowej w budynku B. Wykonawca ma obowiązek opracować niezbędną dokumentację techniczną, projektową itp. oraz uzyskać wszelkie uzgodnienia i zezwolenia wymagane obowiązującymi normami i przepisami prawa, jak również uzyskać w imieniu Zamawiającego wszelkie zezwolenia niezbędne do uruchomienia i eksploatacji urządzeń m. in. w: a) Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym, b) Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, c) od Rzeczoznawcy ds. p/pożarowych, d) Rzeczoznawcy bhp. Części technologiczne apteki powinny składać się z urządzeń filtrujących i utrzymujących czystość powietrza o ustalonym sposobie kontroli zanieczyszczeń cząstkami i drobnoustrojami w środowisku oraz urządzeń wykorzystywanych do pracy laboratoryjnej w warunkach sterylnych zapewniającego przepływ jałowego powietrza wraz z usługą instalacji i rozmieszczenia dostarczonych urządzeń oraz zaprojektowanie i wykonanie niezbędnych prac budowlanych umożliwiających instalację urządzeń. Układ, rozmieszczenie, ilość pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia w Pracowni Leku Cytostatycznego oraz w Recepturze Jałowej ma być zgodny z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa i normami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 11. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, do wniesienia wadium w formie, którą określają przepisy ustawy art. 45 ust. 6 Pzp Konto Zamawiającego: 52 1500 1432 1214 3002 6966 0000 Wysokość wadium: 15 000,00 PLN Zwrot i zatrzymanie wadium określają przepisy art. 46 ustawy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Liczba osób zatrudnionych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wolica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach