Przetargi.pl
„Dowożenie uczniów w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-VI”

Gmina Ostróda ogłasza przetarg

 • Adres: 14-100 Ostróda, Jana III Sobieskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896760780 , fax. 896760790
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ostróda
  Jana III Sobieskiego 1
  14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896760780, fax. 896760790
  REGON: 51074325500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminaostroda.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dowożenie uczniów w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-VI”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegają na: 1) odwozie i dowozie uczniów 9 szkół Gminy Ostróda na zajęcia projektowe odbywające się w poszczególnych szkołach w okresie wakacyjnym i ferii zimowych, ewentualnie soboty i inne dni wolne od nauki. W jednym dniu przewożone będą maksymalnie dwie szkoły w terminie od 1.07.2019r. do 30.06.2021r. Orientacyjne trasy przejazdów: SP Szyldak: trasa: Szyldak-Wyżnice-Ostrowin-Grabin-Grabinek-Górka – 44km SP Brzydowo: trasa: Brzydowo – Ornowo – Smykowo – Rudno – Dziadyk - Prusowo – 50km SP Samborowo: trasa: Samborowo - Stary Las – Turznica – Wirwajdy - Gierłoż – 39km SP Lipowo: trasa: Lipowo-Bałcyny-Reszki-Smykowo – 56km SP Zwierzewo: trasa: Zwierzewo-Lubajny-Międzylesie-Stare Jabłonki – 36km SP Durąg: trasa: Durąg-Kraplewo-Pancerzyn-Bednarki – 47km SP Pietrzwałd: trasa: Wygoda – Glaznoty – Giętlewo – Klonowo – Wysoka Wieś - Zajączki – 70km SP Tyrowo: trasa: Tyrowo-Reszko-Nastajki-Ryńskie-Morliny-Ostróda-Kajkowo – 35km SP Idzbark: trasa: Idzbark-St.Jabłonki-Zwierzewo-Lubajny-Grabin-Grabinek-Górka – 60km 2) transporcie uczniów na wycieczki edukacyjne, każda szkoła wyjedzie na 2 wycieczki w dwóch grupach, w sumie 36 wycieczek - 18 wycieczek w miesiącach kwiecień – maj 2020 i 18 wycieczek w miesiącach kwiecień – maj 2021. Maksymalna liczba kilometrów podczas jednej wycieczki to 500, należy wliczyć koszt postoju. Ilość wycieczek może ulec zmianie ale zmianie nie ulegnie ogólna liczba kilometrów. 2. Szczegóły dotyczące poszczególnych wyjazdów ustalane będą z wykonawcą z miesięcznym wyprzedzeniem. Łączna ilość kilometrów w trakcie trwania umowy nie przekroczy 45.000 km 2. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w dalszej części SIWZ. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich usług objętych zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, tj. tzw. pracowników fizycznych. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkie osoby wykonujących wskazane wyżej czynności. 3. Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w załączniku nr 3 do SIWZ części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Pozostałe wymagania i sposób postępowania w przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom zawarty został w projekcie umowy (zał. Nr 5), 4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 5. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 6. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie , o którym mowa w art. 5 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019r. poz.58 z późn.zm.) udzielone na okres obejmujący termin wykonania zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z ogólnodostępnych dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 3) W przypadku spółki cywilnej należy przedłożyć stosowne umocowanie do reprezentowania wspólników spółki, tj. umowa spółki cywilnej lub uchwała wspólników lub pełnomocnictwo. 4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach