Przetargi.pl
Dostawa żywności

Miejski Szpital Zespolony ogłasza przetarg

 • Adres: 10-045 Olsztyn, ul. Niepodległości
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (089) 532 6349 , fax. (089) 5326349
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Szpital Zespolony
  ul. Niepodległości 44
  10-045 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (089) 532 6349, fax. (089) 5326349
  REGON: 51065089000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa żywności
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności. 2. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części. Liczba części – 11. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach od nr 2a do 2k do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada: 1. Dotyczy części nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - Zezwolenie na działalność w zakresie produkcji i obrotu żywnością, zatwierdzające zakres prowadzonej działalności. 2. Dotyczy części nr 1, 2, 4, 10, 11 - Wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS. 3. Dotyczy części nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 - Wpis do rejestru WIJHARS działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.). 4. Dotyczy części nr 3, 5, 8 - Wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS, jeżeli podlega pod PIS. 5. Dotyczy części nr 9 - Zgodę na produkcję jaj konsumpcyjnych i sprawowanie nadzoru nad ich produkcją.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz ofertowy. 2. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik od nr 3a do nr 3k do SIWZ, Formularz cenowy. 3. Dokument KRS lub CEDiG w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy tym samym składania oświadczenia woli. 4. Oświadczenie o którym mowa w rozdziale VI pkt 1.1 i pkt 1.3 SIWZ. 5. Dotyczy części nr 11 - Próbki asortymentu o których mowa w rozdziale VI pkt 2 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach