Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór - Bajory Małe - etap II

Zarząd Powiatu w Kętrzynie ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 Kętrzyn, Plac Grunwaldzki
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7517500, 7511690 , fax. 897 512 401
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu w Kętrzynie
  Plac Grunwaldzki 1
  11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7517500, 7511690, fax. 897 512 401
  REGON: 51074245100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.starostwo.ketrzyn.pl; http://www.bip.starostwo.ketrzyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór - Bajory Małe - etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi: 1) Roboty pomiarowe i dokumentacja geodezyjna powykonawcza, 2) Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem pod nawierzchnię zjazdów, 3) Wykonanie warstwy odsączającej pod zjazdami, 4) Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszyw pod zjazdami, 5) Wyrównanie nawierzchni jezdni KŁSM gr. 15 cm, 6) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W wraz z oczyszczeniem i skropieniem - zjazdy, 7) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S wraz z oczyszczeniem i skropieniem – zjazdy 8) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W wraz z oczyszczeniem i skropieniem, 9) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S wraz z oczyszczeniem i skropieniem, 10) Wykonanie przepustu pod jednym zjazdem, z rury karbowanej HDPE śr. 400 mm na ławie z pospółki, z obrukowaniem wlotów, 11) Odtworzenie (pogłębienie) wskazanego w załącznikach odcinka rowu, 12) Ścinka poboczy z wywozem humusu, 13) Uzupełnienie obustronnych poboczy kruszywem - szczegółowy opis elementów robót i ich zakres zawarty jest w przedmiarze robót, Opisie Przedmiotu Zamówienia załącznikach graficznych i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót Szczegółowe rozwiązania a w szczególności techniczne, materiałowe, organizacyjne i realizacyjne określa: 1) Opis Przedmiotu Zamówienia - zał. nr 5 do SIWZ, 2) Zagospodarowanie terenu - zał. nr 6 do SIWZ, 3) Mapa poglądowa - zał. nr 6a do SIWZ, 4) Fotografie (4) - zał. nr 6b do SIWZ, 5) Przekrój - zał. nr 7 do SIWZ, 6) STWIOR - zał. nr 8 do SIWZ, 7) Przedmiar robót zał. nr 9 do SIWZ, Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagania dotyczące cech materiałów, produktów lub usług, odpowiadających przeznaczeniu zamierzonemu przez Zamawiającego, określone zostały w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału SIWZ. W kwestiach znaków towarowych, patentów czy pochodzenia oraz zasad stosowania rozwiązań równoważnych związanych z zapisami art. 29 ust. 3 Pzp obowiązują ustalenia zawarte w STWiOR i opisie przedmiotu zamówienia będących załącznikami do SIWZ. Szczegółowe informacje w szczególności dotyczące wykonania oraz rozliczenia zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy, stanowiące zał. nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium, w wysokości: 5.000,00 zł. 2. Wadium winno być skutecznie wniesione w terminie nie późniejszym aniżeli termin wskazany na złożenie ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić, przelewem na następujący rachunek bankowy: 10 1160 2202 0000 0000 6192 5327 (konto należy do Powiatu Kętrzyńskiego, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn), z dopiskiem: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1723N na odcinku Srokowski Dwór – Bajory Małe – etap II”. Za termin wniesienia wadium uważa się termin wpłynięcia środków na konto wskazane przez Zamawiającego. Wadium wniesione w tej formie Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium w formie innej niż opisana w ust. 4 należy wnieść w oryginale wraz z ofertą, przy czym należy je dołączyć w sposób umożliwiający ewentualny późniejszy zwrot. 6. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i wskazywać tytuł postępowania, którego wadium dotyczy. 7. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 8. Wadium składane w formie innej niż pieniądz musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy; Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1) w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyra¬ził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; 9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, ter-minie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania; 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz cenowy w/g zał. nr 1a do SIWZ; 2) zobowiązanie podmiotów trzecich, o których mowa w art. 22a ust. 2 Pzp do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy) w/g zał. nr 3a do SIWZ; 3) dokumenty, z których wynika prawo do reprezentacji Wykonawcy - podpisania oferty, np.: a) pełnomocnictwo dla osoby, występującej w imieniu Wykonawcy, uwzględniające szczegółowy zakres i okres obowiązywania, wskazujące uprawnienia osoby do podpisywania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (jeżeli zostało udzielone); b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – wg zasad opisanych w ust. 10 (jeżeli występuje); 4) dokument, o którym mowa w rozdz. IX ust. 3 pkt 2-5 SIWZ dotyczący wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach