Przetargi.pl
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 102

Miasto Poznań ogłasza przetarg

 • Adres: 61-841 Poznań, Plac Kolegiacki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 785 210 , fax. 61 878 50 85
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań
  Plac Kolegiacki 17
  61-841 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 785 210, fax. 61 878 50 85
  REGON: 63125782200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 102
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II przy ul. Przełajowej 6 w Poznaniu. Dzienna liczba uczniów do przewozu (rozumianego jako przewóz na trasie dom ucznia - szkoła i następnie odwiezienie na trasie szkoła - dom ucznia) wyniesie maksymalnie 105 uczniów, a łączna dzienna ilość kilometrów (w obie strony) wyniesie maksymalnie 1260 (105 x 12 km = 1260). Łączna ilość kilometrów przez okres wykonywania usługi wyniesie 98 280 km (1260 km x 78 dni = 98 280 km). Szkoła jest ponad rejonową placówką i uczęszczają do niej uczniowie z terenu całego miasta Poznania. Transport uczniów odbywa się na terenie miasta Poznania. Uczniowie będą dowożeni z domu do szkoły i odwożeni ze szkoły do domu według obowiązującego planu lekcji. Zmawiający przewiduje, że do obsługi przewozu dzieci niezbędnych będzie 15 opiekunów wykonujących pracę 8 h dziennie i taką ilość opiekunów należy przyjąć do wyceny przedmiotowej usługi. Łączna ilość godzin pracy opiekunów przez okres wykonywania usługi wyniesie 9 360 godzin (15 opiekunów x 8 h x 78 dni = 9 360 h). Pojazdy służące do przewozów uczniów muszą posiadać aktualne badania techniczne, pasy bezpieczeństwa, miejsce na złożony wózek inwalidzki, dwa pojazdy muszą być przystosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich (wyposażony w odpowiednią platformę). Wykonawca określi, na każdy dzień tygodnia, trasę przewozu uczniów według planu lekcji. W trakcie realizacji usługi trasa przewozu uczniów może być modyfikowana w zależności od potrzeb Zamawiającego lub na pisemny wniosek Wykonawcy usługi. W trakcie trwania ferii, świąt lub innych dni wyznaczonych przez Zamawiającego jako wolne od zajęć, przewozy nie będą się odbywały. W przypadku awarii mikrobusu lub braku zdolności do świadczenia usług przez wskazanego w ofercie kierowcę lub opiekuna, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić zastępstwo tych osób lub podstawić mikrobus zastępczy, zgodnie z wymogami Zamawiającego, w czasie nie dłuższym niż 60 minut. Wymagane jest jednak niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o powyższej okoliczności. Z powodów organizacyjno - ekonomicznych (realność wykonania usługi w określonych godzinach przy minimalizacji niezbędnych kosztów) Zamawiający zakłada dowożenie uczniów mikrobusami o łącznej liczbie miejsc siedzących od 7 do 9 łącznie z kierowcą. W każdym mikrobusie musi znajdować się jeden opiekun opiekujący się dziećmi, zarówno w czasie jazdy, jak i przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdów oraz przeprowadzaniu dzieci do szkoły i do domu. Opiekunów zatrudnia Wykonawca na swój własny koszt. Opiekunowie muszą mieć zapewnione miejsce przy dzieciach, którymi się opiekują. Jeżeli dzieci nie ma w pojeździe opiekun może siedzieć obok kierowcy. Jeden opiekun przypada na maksymalnie 7 uczniów. Opiekunami mogą być wyłącznie osoby posiadające przeszkolenie z zakresu BHP, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Dzienna ilość pracy 1 opiekuna wynosi 8 h. Opiekun ma obowiązek przy przywiezieniu dziecka do szkoły zaprowadzić dziecko do świetlicy i przekazać nauczycielowi świetlicy, przy odwożeniu ze szkoły do domu - odebrać dziecko od nauczyciela świetlicy. Przekazywanie dziecka rodzicowi/opiekunowi prawnemu jest na bieżąco uzgadniane pomiędzy Wykonawcą a rodzicem/opiekunem prawnym. Wykonawca musi zapewnić stały kontakt telefoniczny pomiędzy opiekunem znajdującym się w pojeździe przewożącym uczniów a Zamawiającym. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć kierowców i opiekunów w identyfikatory (imię, nazwisko, stanowisko) oraz zawiadomić pisemnie Zamawiającego o każdorazowej zmianie osoby na stanowisku opiekuna lub kierowcy, z tym zastrzeżeniem, że nowa osoba musi posiadać kwalifikacje nie niższe niż osoba zastępowana. Osoby, które będą wykonywać przedmiot zamówienia – kierowcy, opiekunowie – obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów/e-papierosów w trakcie przewozu uczniów oraz pod szkołą. Ze względu na upośledzenie umysłowe, często ze sprzężeniami, uczniowie nie powinni przebywać zbyt długo w przewożącym je pojeździe (np. w sytuacji kompletowania grupy do przewozu). Jako górną nieprzekraczalną granicę czasu przebywania dziecka w pojeździe należy przyjąć 60 min. podczas przywozu z domu do szkoły i 60 min. podczas przywozu ze szkoły do domu. Zamawiający zastrzega warunek, że uczniowie mogą być przywiezieni do szkoły nie wcześniej niż 1 godzinę lekcyjną przed rozpoczęciem zajęć. Warunek ten dotyczy także zabierania dzieci po skończonych zajęciach do domu – dzieci nie mogą czekać dłużej na dowóz niż 1 godzinę lekcyjną. Ewentualne odstępstwa od tej zasady mogą wystąpić tylko na prośbę rodzica/opiekuna prawnego. Zamawiający pokrywa koszty usługi dowożenia i opieki od momentu zabrania pierwszego ucznia z jego domu do chwili znalezienia się w szkole ostatniego dowożonego ucznia i następnie od momentu zabrania ze szkoły pierwszego odwożonego ucznia do chwili dojazdu do domu ostatniego odwożonego ucznia. Plan przewozów powinien być tak skonstruowany, by zawierał jak najmniej przewozów pustych. Podstawowe obowiązki opiekuna Do obowiązków opiekuna w szczególności należy: przyprowadzanie dziecka do świetlicy szkolnej i przekazanie osobie dyżurującej, odebranie dziecka ze świetlicy ze szkoły; zapewnienie dziecku bezpieczeństwa podczas przewozu oraz bezpiecznego przeprowadzania z pojazdu i oddanie dziecka pod opiekę rodzica lub osoby dyżurującej w świetlicy szkolnej; przestrzeganie zasad BHP; kontrolowanie zachowania dzieci, obserwacja stanu zdrowia, poinformowanie o spostrzeżeniach rodzica lub nauczyciela opiekującego się dzieckiem w placówce; udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej; składanie i rozkładanie wózka inwalidzkiego, wnoszenie i wynoszenie wózka inwalidzkiego z pojazdu, pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu dziecka z największą starannością biorąc pod uwagę niepełnosprawność dziecka; w przypadku dzieci niepełnosprawnych ruchowo przeniesienie dziecka z wózka inwalidzkiego do pojazdu i z pojazdu na wózek inwalidzki dbałość o higienę dziecka; dbałość o rzeczy uczniów tj. tornister, worki do zajęć WF, czapki, szale, kurtki itp. przekazanie pilnych informacji z domu dziecka do szkoły. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia maksymalnego zakresu usług, przyjmując do rozliczeń ilość uczniów korzystających z dowozu, z tego też powodu Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia odszkodowawcze. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w Formularzu cenowym – załącznik nr 1a do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów wykaże, że posiada odpowiednią licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym lub odpowiadające jej równoważne licencje/zezwolenia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ; Wypełniony i podpisany Formularz cenowy – załącznik nr 1a do SIWZ, Wypełniony i podpisany załącznik nr 3 i 5 do SIWZ – jeśli dotyczy; Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, wymaga się: e.a w przypadku oferty składanej w formie elektronicznej: - złożenia oryginału pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwa lub - notarialnie potwierdzonej kopii pełnomocnictwa udzielonego przez osobę upoważnioną do udzielenia pełnomocnictwa, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza. e.b w przypadku oferty składanej w formie papierowej: - złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach