Przetargi.pl
Dowóz uczniów do szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 62-410 Zagórów, ul. Kościelna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2748800, 2748846 , fax. 632 748 811
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  ul. Kościelna 4
  62-410 Zagórów, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2748800, 2748846, fax. 632 748 811
  REGON: 52954500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zagorow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie dowozu i odwozu dzieci do Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu, Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie i Szkoły Podstawowej im. Michała Okurzałego w Zagórowie. Usługa odbywać się będzie na podstawie biletów miesięcznych. Opiekunów na trasach zapewnia przewoźnik. Przebieg tras dowozu: 1. Dowozy i odwozy dzieci do Szkoły Podstawowej w Łukomiu Liczba uczniów : - 107 Liczba kilometrów: - 39* Opiekuna na trasie zapewnia przewoźnik Szczegółowy wykaz tras i liczbę uczniów zamieszczony został w załącznikach nr 8 2. Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Trąbczynie Liczba uczniów : - 106 Liczba kilometrów: - 46* Opiekuna na trasie zapewnia przewoźnik Szczegółowy wykaz tras i liczbę uczniów zamieszczony został w załącznikach nr 9 3. Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Zagórowie ul. Plac szkolny 1 i do budynku ul. Pyzdrska 75. Liczba uczniów : - 237 Liczba kilometrów: - 72* Opiekuna na trasie zapewnia przewoźnik Szczegółowy wykaz tras i liczbę uczniów zamieszczony został w załącznikach nr 10 *Orientacyjna łączna długość tras w dwie strony. W ofercie należy uwzględnić również odwozy zgodnie z godzinami podanymi w załącznikach 10.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać licencję na przewóz osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2450 ze zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach