Przetargi.pl
Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku szkolnym 2017/2018

Gmina Grodzisko Dolne ogłasza przetarg

 • Adres: 37-306 Grodzisko Dolne, Grodzisko Dolne
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 2428265, , fax. 17 2436038
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grodzisko Dolne
  Grodzisko Dolne 125 a
  37-306 Grodzisko Dolne, woj. podkarpackie
  tel. 17 2428265, , fax. 17 2436038
  REGON: 690581710
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodziskodolne.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku szkolnym 2017/2018
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Podstawowy zakres przedmiotu zamówienia to: Zamówienie obejmuje dowożenie dzieci w roku szkolnym 2017/2018 do: • Szkoły Podstawowej w Grodzisku Dolnym, • Szkoły Podstawowej w Grodzisku Górnym, • Gimnazjum w Grodzisku Dolnym • Gimnazjum w Grodzisku Górnym. Pod pojęciem „dowożenie” należy rozumieć przywóz dzieci do szkół i ich odwiezienie po zakończonych zajęciach. Dowożenie prowadzone będzie w dniach nauki szkolnej zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 ). W ramach zaoferowanej ceny wykonawca będzie zobowiązany do trzykrotnego w ciągu roku szkolnego 2017/2018 dowiezienia dzieci do każdej ze szkół i z powrotem na organizowane przez szkoły imprezy np. zabawa choinkowa itp. O terminach i godzinach takich przejazdów będą informować wykonawcę dyrektorzy szkół. Harmonogram przejazdów w każdym dniu tygodnia oraz przebieg tras dowożenia dzieci zawiera załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji. Podane w harmonogramie godziny przejazdów mogą ulec niewielkim zmianom. Przed rozpoczęciem roku szkolnego Wykonawca ustali z dyrektorami szkół dokładny harmonogram przejazdów. Wykonawca zobowiązany jest do wydania każdemu uczniowi w terminie do 10 września 2015 r. identyfikatora lub innego dokumentu uprawniającego ucznia do bezpłatnych przejazdów w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia. W ramach realizacji zamówienia (w ramach pierwszego rannego kursu) Wykonawca zobowiązany jest do przewożenia dzieci: z przystanków 8a, 8 i 7 do Szkoły Podstawowej w Chodaczowie (do przystanku nr 6), z przystanków G, H, I, J, K do Szkoły Podstawowej w Opaleniskach (do przystanku L). Ilość i wykaz dzieci korzystających z tych kursów zostanie ustalona po rozpoczęciu realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości : 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 u PZP , tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy przelać na konto Zamawiającego: BS Leżajsk o/Grodzisko Dolne 53 9187 1024 2003 2000 1270 0005 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wpłynięcia wadium uznaje się termin jego ,,wniesienia”. Przez ,,wniesienie” rozumie się uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający przelew (wniesienie) środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno fizycznie znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt. 7b u PZP). W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu należy złożyć w osobnej kopercie opisanej ,, Wadium – dowożeniem dzieci do szkół na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku szkolnym 2017/2018 oraz włożyć do koperty zewnętrznej. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania: ­ odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w niniejszej SIWZ, ­ musi odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w niniejszej SIWZ, ­ zawierać w swej treści okoliczności (zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 u PZP) w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium zamawiającemu, wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela), Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na zasadach określonych w art. 46 u PZP. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Wykonawca lub podmiot wystawiający gwarancję bankową/ubezpieczeniową nie może uzależnić dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji, dodatkowych oświadczeń złożonych przez wykonawcę lub inny podmiot pod rygorem wykluczenia Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Koncesja, zezwolenie lub licencja w zależności od zakresu działalności wykonawcy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty które należy dołączyć do oferty: Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty należy dołączyć: a) aktualne na dzień składania ofert: o Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania o Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu b) Zobowiązanie do oddania zasobów (w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu) c) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach