Przetargi.pl
„Remont i przebudowa dróg będących własnością Gminy Jasło: 1) Remont drogi gminnej Nr 113330R Jareniówka – Łęgorz w miejscowości Jareniówka; 2) Remont drogi wewnętrznej nr ewid. 289 w miejscowości Zimna Woda; 3) Przebudowa dróg wewnętrznych: na Łyszczarza (dz. 359/2), na Bajorskiego (dz.364/1) oraz na Mikołajczyka w miejscowości Opacie; 4) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 4605 w miejscowości Osobnica w km 0+000 – 0+128; 5) Przebudowa drogi gminnej Nr 113312R w miejscowości Trzcinica”

Gmina Jasło ogłasza przetarg

 • Adres: 38200 Jasło, ul. Słowackiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 436 669, , fax. 134 436 635
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jasło
  ul. Słowackiego 4
  38200 Jasło, woj. podkarpackie
  tel. 134 436 669, , fax. 134 436 635
  REGON: 54139700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: gminajaslo.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont i przebudowa dróg będących własnością Gminy Jasło: 1) Remont drogi gminnej Nr 113330R Jareniówka – Łęgorz w miejscowości Jareniówka; 2) Remont drogi wewnętrznej nr ewid. 289 w miejscowości Zimna Woda; 3) Przebudowa dróg wewnętrznych: na Łyszczarza (dz. 359/2), na Bajorskiego (dz.364/1) oraz na Mikołajczyka w miejscowości Opacie; 4) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 4605 w miejscowości Osobnica w km 0+000 – 0+128; 5) Przebudowa drogi gminnej Nr 113312R w miejscowości Trzcinica”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Remont i przebudowa dróg będących własnością Gminy Jasło: 1) Remont drogi gminnej Nr 113330R Jareniówka – Łęgorz w miejscowości Jareniówka; 2) Remont drogi wewnętrznej nr ewid. 289 w miejscowości Zimna Woda; 3) Przebudowa dróg wewnętrznych: na Łyszczarza (dz. 359/2), na Bajorskiego (dz.364/1) oraz na Mikołajczyka w miejscowości Opacie; 4) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 4605 w miejscowości Osobnica w km 0+000 – 0+128; 5) Przebudowa drogi gminnej Nr 113312R w miejscowości Trzcinica”. W ramach realizacji w/w zadania planowane są do wykonania następujące roboty: - ścianie poboczy, - mechaniczne profilowanie korony drogi pod warstwy konstrukcyjne, - ułożenie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych, - oczyszczenie oraz skropienie istniejących nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową, - ułożenie wiążącej oraz ścieralnej nawierzchni bitumicznej, - wykonanie poboczy drogi z mieszanki tłuczniowej. Szczegółowy zakres robót określają: przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót będące załącznikami do SIWZ (zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach