Przetargi.pl
Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Purda do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Olsztyna

Gmina Purda ogłasza przetarg

 • Adres: 11-030 Purda, Purda
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895 122 223, , fax. 895 122 280
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Purda
  Purda 19
  11-030 Purda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 122 223, , fax. 895 122 280
  REGON: 51074318900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.purda.pl/zamowienia_publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Purda do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Olsztyna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Purda do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Olsztyna. Wykonawca zapewnia opiekę dla dzieci podczas realizacji usługi. Dowóz należy zapewnić w dniach nauki szkolnej, określonych zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ustalonym na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 ze zm.). W trakcie trwania ferii zimowych i letnich, świąt lub innych dni wyznaczonych przez poszczególne szkoły jako dni wolne od zajęć, przewozy nie będą się odbywały. W razie zaistnienia konieczności dowozu dzieci w dni dodatkowe lub na innych dodatkowych trasach Wykonawca zobowiązany będzie do ich realizacji. 2. Usługą dowozu należy objąć minimum 11 uczniów. Poniżej Zamawiający przedstawia miejscowości z których należy odebrać i odwieźć dzieci oraz placówki oświatowe - stan na dzień 9 sierpnia 2019 r.. Liczba dzieci i wykaz miejscowości może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy. Miejscowość Liczba dzieci Szkoła w Olsztynie Klebark Wielki 1 Ul. Mariańska 3A Klewki 2 Ul. Piłsudskiego 42 Ul. Turowskiego 1 Purda 1 Ul. Żołnierska 27 Prejłowo 1 Ul. Piłsudskiego 42 Bałdy 1 Ul. Turowskiego 1 Stary Olsztyn 2 Ul. Turowskiego 1 Ul. Kołobrzeska 29 Patryki 1 Ul. Żołnierska 27 Ostrzeszewo 2 Ul. Turowskiego 1 RAZEM 11 3. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Zamówienia zobowiązany będzie w szczególności do: 1) opracowania przed rozpoczęciem roku szkolnego przebiegu tras/trasy dowozu uczniów z domu do placówki oświatowej i z placówki oświatowej do domu i do przedstawienia ich/jej do akceptacji Zamawiającemu. W trakcie realizacji usługi trasa może być za zgodą Zamawiającego modyfikowana w zależności od potrzeb zamawiającego lub na wniosek wykonawcy w uzasadnionych sytuacjach. Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia, a w okresie trwania umowy, zamawiający dostarczy wykonawcy dane niezbędne do opracowania przebiegu tras/trasy dowozu uczniów do placówek oświatowych oraz powrotu do domu, tj. wykaz ilości uczniów objętych usługą dowozu i ich adresy zamieszkania. Dowóz nie obejmuje zajęć innych niż obowiązkowe zajęcia szkolne organizowane i prowadzone przez szkołę, tzn. nie obejmuje zajęć nienależących do zadań szkoły, w których dziecko bierze udział np. na skutek decyzji rodzica (zajęcia rehabilitacyjne, itp.). 2) w uzasadnionych sytuacjach - w przypadkach nagłego i niespodziewanego zamknięcia ulic bądź utrudnień uniemożliwiających przejazd ulicami, po których odbywają się przewozy zgodnie z trasami zatwierdzonymi przez zamawiającego, wykonawca będzie mógł podjąć decyzję o zmianie trasy przejazdu. W przypadku, gdy realizacja przewozów po trasie podstawowej nie będzie możliwa (np. remonty ulic) przewóz uczniów należy wykonać na trasie przebiegającej możliwie najbliżej trasy podstawowej, 3) wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić godziny przyjazdów i odjazdów poszczególnych uczniów z ich rodzicami oraz z dyrektorami szkół w taki sposób, aby zapewnić uczniom przybycie do szkoły przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, wynikających z planów lekcji oraz odebrać każdego z uczniów po zakończeniu zajęć. Odbiór uczniów przed zajęciami będzie następował bezpośrednio z miejsca ich zamieszkania. Grupę uczniów uprawnionych do dowozu, uczęszczających do tej samej szkoły, należy dowieźć na zajęcia rozpoczynające się najwcześniej w tej szkole. Organizacja powrotu do domu uczniów musi uwzględniać zakończenie zajęć przez wszystkich dowożonych uczniów z danej szkoły, 4) usługi przewozowe nie obejmują dojazdów na trasę i zjazdów do zajezdni oraz przejazdów technicznych, 5) w przypadku niedyspozycji danego ucznia objętego dowozem (np. z powodu choroby) rodzic zobowiązany będzie do wcześniejszego powiadomienia wykonawcy o niedyspozycji dziecka, a w konsekwencji o braku konieczności przyjazdu po dziecko, 6) wykonawca zobowiązany będzie do przyjmowania i udzielania informacji dotyczących bieżącego funkcjonowania przewozów objętych umową, pod numerem telefonu podanym do wiadomości zamawiającemu - numer ten zostanie przekazany rodzicom uczniów objętych dowozem oraz dyrektorom szkół, do których odbywa się dowóz. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania stałego kontaktu z zamawiającym, dyrektorami poszczególnych szkół oraz rodzicami uczniów objętych dowozem, w szczególności uzgadniania z rodzicami uczniów godzin odbioru dziecka z domu przed zajęciami i powrotu dziecka do domu oraz bieżącego informowania o zmianach w organizacji przewozów, 7) dowóz uczniów do szkół musi odbywać się pojazdami dopuszczonymi do ruchu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.) oraz spełniającym parametry techniczne nie gorsze niż określone poniżej, a także musi być przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych: a) Pojazd do 9 osób musi być wyposażony w kamerę rejestrującą przebieg trasy pojazdu, natomiast pojazdy powyżej 9 osób muszą być wyposażone w dwie kamery (jedna rejestruje przebieg trasy pojazdów, druga rejestruje wnętrze pojazdu, skierowana na pasażerów). b) W przypadku konieczności dowozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich Wykonawca ma obowiązek zapewnić taki środek transportu o parametrach technicznych przedstawionych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który umożliwi transport takich uczniów, wyposażony w windę (w przypadku konieczności transport dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich), a także w system zabezpieczający wózek inwalidzki przed przemieszczaniem się po pojeździe w czasie jazdy. 8) wykonawcy, z tytułu awarii środka transportu, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przysługiwać będzie możliwość wprowadzenia zastępczego środka transportu za podstawowy środek transportu. Pojazd zastępczy musi spełniać warunki zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Wprowadzenie zastępczego środka transportu wymagać będzie pisemnej zgody zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do zgłoszenia zamawiającemu w formie elektronicznej, faksem lub w formie pisemnej zamiaru wprowadzenia do ruchu zastępczego środka transportu oraz przedstawienia kserokopii dowodu rejestracyjnego zastępczego środka transportu. Ponadto wykonawca zobowiązany będzie pisemnie określić przewidywany czas kursowania zastępczego pojazdu, wskazać jego parametry techniczne oraz uzasadnić przyczynę wycofania podstawowego środka transportu z ruchu drogowego, 9) w przypadku zdarzenia uniemożliwiającego kontynuowanie jazdy środkiem transportu (np. awaria, kolizja drogowa), wykonawca zobowiązany będzie uruchomić, w czasie nie dłuższym niż 30 minut od chwili jego wystąpienia, zastępczy środek transportu. O zaistnieniu takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie powiadomić zamawiającego, a także dyrektorów poszczególnych szkół i rodziców uczniów – jeżeli zaistniała sytuacja spowoduje spóźnienie w przybyciu uczniów na zajęcia lub przy ich odbiorze po zajęciach, 10) wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia kierowcy posiadającego wymagane prawem uprawnienia odpowiednie do kierowania pojazdami wyszczególnionymi w ofercie (prawo jazdy i wymagane prawem świadectwo kwalifikacyjne lub inny dokument uprawniający do przewozu osób). W przypadku nieobecności kierowcy wskazanego do realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo. Osoba zastępująca kierowcę musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia wymienione wyżej. 4. Zamawiającemu w ramach przedmiotu zamówienia przysługiwać będzie prawo do dokonywania kontroli realizacji świadczonych usług. Wykonawca będzie zobowiązany umożliwić dokonywanie upoważnionym pracownikom zamawiającego kontroli realizacji świadczonych usług oraz odnotowywanie w karcie drogowej pojazdu uchybień stwierdzonych podczas kontroli. 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana działalnością wykonawcy. Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w zakresie świadczonych usług, w szczególności w pełnym zakresie odpowiedzialności, ubezpieczenie wobec pasażerów z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług objętych umową oraz szkód osobowych i rzeczowych powstałych w związku z wykonywaniem usług objętych przedmiotem zamówienia, w tym także szkód komunikacyjnych. Wykonawca zobowiązany będzie do zawiadamiania zamawiającego o wszelkich wypadkach i kolizjach, w tym w wyniku których nastąpiły przypadki zranienia i śmierci pasażerów, jak również wystąpienia innych zagrożeń dla funkcjonowania komunikacji zbiorowej, a także do przyznawania ewentualnych odszkodowań wynikających z realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia/zmniejszenia liczby przewożonych osób niepełnosprawnych do 30%. W przypadku, w którym zmiana liczby przewożonych osób niepełnosprawnych spowoduje zwiększenie/zmniejszenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia, nowa dzienna stawka płatności za realizację przedmiotu zamówienia zostanie określona na zasadach zawartych w umowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający ustala wadium w wysokości 1.000,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 23 8838 0005 2016 0800 2002 0003, z dopiskiem "Wadium do postępowania nr ZP.271.32.2019” - Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Purda do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Olsztyna. 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin (data oraz godzina) uznania (zaksięgowania) kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowych. 6. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze, pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie Pzp (zaleca się dołączyć do oferty oryginał gwarancji lub poręczenia w osobnej kopercie). 7. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp , pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Pzp zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 58 ze zm.). Zezwolenia lub licencje udzielone na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów będą akceptowane, jeżeli zachowały moc prawną, nie wygasły bądź nie zostały cofnięte,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w rozdziale XV pkt 9, zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia – Załącznik Nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach