Przetargi.pl
Transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 03 zbieranych w OZK sp. z o.o. w Olsztynie

Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 10-410 Olsztyn, ul. Lubelska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 533 84 20 , fax. 89 532 02 28
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o.o.
  ul. Lubelska
  10-410 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 533 84 20, fax. 89 532 02 28
  REGON: 28052268400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip197.lo.pl/index.php?app=przetargi&nid=161&y=0&status=1

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 03 zbieranych w OZK sp. z o.o. w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie 20 03 03 zbieranych w OZK sp. z o.o. w Olsztynie. Szacowane ilości odpadów przewidzianych do transportu i zbierania lub przetwarzania: 20 03 03 (odpady z czyszczenia ulic i placów) - 300 Mg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90512000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Każdy Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest zabezpieczyć ją wadium w wysokości: 1296,00 zł (tysiąc dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca wykaże, iż: a) posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów o kodzie 20 03 03; wydane zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722, 2161, 2533, z 2019 r. poz. 42, 412, 452 ze zm.) oraz ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730 ze zm.), a także obowiązującymi przepisami; b) posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie transportu, tj. posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) w zakresie transportu odpadów o kodzie 20 03 03;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach