Przetargi.pl
Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych w Barcianach, Drogoszach, Mołtajnach i Windzie oraz Przedszkola publicznego poprzez zakup biletów miesięcznych – około 375 biletów w skali miesiąca w okresie od 01.09.2020r. do 30.06.2021r.

Gmina Barciany ogłasza przetarg

 • Adres: 11-410 Barciany, ul. Szkolna
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 531 003 , fax. 897 531 311
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Barciany
  ul. Szkolna 3
  11-410 Barciany, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 531 003, fax. 897 531 311
  REGON: 53277700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.barciany.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych w Barcianach, Drogoszach, Mołtajnach i Windzie oraz Przedszkola publicznego poprzez zakup biletów miesięcznych – około 375 biletów w skali miesiąca w okresie od 01.09.2020r. do 30.06.2021r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Liczba uczniów jest wielkością prognozowaną i może ulec zmianie. Zmiana ilości uczniów w trakcie roku szkolnego nie będzie stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez Wykonawcę, co do ilości faktycznie zamówionych przez Zamawiającego biletów w toku realizacji umowy. Bilety miesięczne wystawiane będą przez Wykonawcę na podstawie otrzymanych od Dyrektorów jednostek oświatowych Gminy Barciany miesięcznych imiennych list uczniów uprawnionych do dowozu. Wykonawca zapewnia po jednej opiekunce na każdy z autobusów obsługujących trasy dowozu i odwozu. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć dodatkowo na zlecenie Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy usługi przewozów okazjonalnych osób w obrębie Powiatu Kętrzyńskiego w zakresie limitu w ilości 500 km miesięcznie. Przewozy okazjonalne osób opisane w zdaniu poprzednim będą realizowane jako przewozy nie związane z dowozem uczniów do szkół (np. na wycieczki, zawody sportowe, wyjazdy edukacyjno – kulturalne, konkursy itp.). Zamawiający zobowiązuje się do umożliwienia prowadzenia przez Wykonawcę na terenie Gminy Barciany działań promocyjnych i reklamowych polegających m.in. na: - stałej ekspozycji banera reklamowego lub innego nośnika na terenie każdej szkoły, np. w sali gimnastycznej lub na ogrodzeniu szkoły, - umieszczaniu informacji o aktualnych działaniach CSR i promocyjnych na tablicach ogłoszeń w szkołach, - kolportażu materiałów z zakresu CSR (np. pierwsza pomoc) wśród uczniów i nauczycieli, - uczestniczeniu Wykonawcy w obchodach uroczystości gminnych - poprzez udostępnienie Wykonawcy miejsca na stanowisko promocyjne i umożliwienie ekspozycji banera reklamowego. Szczegółowe ustalenia co do zasad świadczenia usług wzajemnych zostaną określone w odrębnym dokumencie - umowie o świadczeniu usług wzajemnych (załącznik Nr 8) Zamówienie realizowane będzie w ramach przewozów regularnych (na podstawie biletów miesięcznych) w Krajowym transporcie drogowym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2140). oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2016 z póź. zmian.). Przewóz będzie się odbywał od dnia 01.09.2020r. do dnia 30.06.2021 r. – z wyłączeniem dni wolnych od nauki oraz zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Szczegółowe określenie godzin dowozu i odwozu realizowane będzie w oparciu o ustalenia z dyrektorami placówek oświatowych. Załączony wykaz linii komunikacyjnych (Załącznik Nr 4) jest wykazem przykładowym i może zostać zmodyfikowany. Wykonawca zamówienia musi zapewnić odpowiednią liczbę miejsc siedzących w autobusach - odpowiednio dla każdej ustalonej trasy dowozu. W okresach zimowych pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane. W ramach linii komunikacyjnych i kursów według rozkładów utworzonych wg. niniejszej specyfikacji, poza niniejszym zleceniem, Wykonawca może świadczyć odpłatne usługi transportowe na rzecz innych osób w ramach opłat biletowych, z zastrzeżeniem, iż musi przede wszystkim zapewnić transport uczniom i dzieciom w ramach zawartej umowy. Uczniowie i dzieci bezwzględnie muszą mieć zapewnione miejsca siedzące. W przypadku odmiennej organizacji pracy szkoły i skrócenia zajęć lekcyjnych np. w dni rekolekcji, w dni sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, sprzątania świata, w przeddzień ferii świątecznych itp. Wykonawca zapewni odwóz uczniów we wcześniejszych godzinach ustalonych z Zamawiającym. Wcześniejsza organizacja odwozów nie stanowi dodatkowych zadań, należy ją wkalkulować w cenę biletu. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi przewozowej pojazdami sprawnymi technicznie, zapewniającymi bezpieczeństwo uczniów i spełniającymi wymagania szczegółowe jak dla pojazdów do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej oraz posiadać wymagane dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierowcy i właściwy stan techniczny pojazdów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji niniejszej umowy ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obligatoryjnego przy zarobkowych przewozach pasażerskich autobusami, jak również do posiadania i aktualizacji wszelkiego rodzaju uprawnień, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym i badań technicznych pojazdów, wymaganych przy wykonaniu tego rodzaju przewozów oraz posiadania zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym i uzgodnień z zarządcami dróg. Wykonawca w razie awarii autobusu przeznaczonego do obsługi dowozu zobowiązany jest bezzwłocznie zapewnić inny pojazd zastępczy do przewozu uczniów, odpowiednio przystosowany do wykonania przewozu, sprawny technicznie i oznakowany. Nie zapewnienie pojazdu zastępczego spowoduje obciążenie Wykonawcy karą i kosztami za wynajem zastępczego środka transportu. Zamawiający najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem wykonywania zadań (w danym miesiącu) dostarczy Wykonawcy imienną listę uczniów, dla których Wykonawca dostarczy bilety miesięczne. Dopuszcza się w miesiącu styczniu wydanie biletów najpóźniej do 10-tego dnia miesiąca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 6.000,00 złotych. 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. W przypadku wyboru pieniądza jako formy wadium, środki wpłacić należy na następujący rachunek bankowy zamawiającego: BNP Paribas S.A. O/Kętrzyn Nr 61 2030 0045 1110 0000 0211 3510. 4. Wadium w pozostałych formach należy wnieść wraz z ofertą, przy czym należy je dołączyć w sposób umożliwiający późniejszy zwrot.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy wykonawca musi dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowiły wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia składane przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia, o którym mowa w Rozdziale V pkt 2 ppkt 3) specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu dotyczącym niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia). Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza przed udzieleniem zamówienia możliwość wezwania wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających: 1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V pkt 1 ppkt 3) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: a) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z załącznikiem nr 6) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia), b) wykazu sprzętu potwierdzającego posiadany potencjał techniczny (zgodnie z załącznikiem nr 7). 2) brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu z tytułu wystąpienia przesłanki wymienionej w Rozdziale VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 5 ppkt 2) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 3) ceny i warunków płatności zawartych w ofertach, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z załącznikiem nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia). Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach