Przetargi.pl
Budowa drogi gminnej Nr 141029N w m. Lipkowo gmina Olecko.

Gmina Olecko ogłasza przetarg

 • Adres: 19-400 Olecko, Plac Wolności
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 520 21 68, , fax. 87 520 25 58
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Olecko
  Plac Wolności 3
  19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 520 21 68, , fax. 87 520 25 58
  REGON: 79067127700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: umolecko.bip.doc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi gminnej Nr 141029N w m. Lipkowo gmina Olecko.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa drogi gminnej Nr 141029N w m. Lipkowo od drogi wojewódzkiej nr 655, km 0+000 km do 1+482 km i od 0+00 do 0+469 o łącznej długości 1 951 m szerokości 5,0 m (2x2,50 m) z poboczami 2 x 0,75 m , kategorii obciążenia ruchem KR1 i KR2 (wjazd) w skład którego wchodzi w szczególności: - wjazd z drogi wojewódzkiej o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S / AC16W o łącznej grubości 12 cm. - droga o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S / AC11W o łącznej grubości 10,0 cm, (alternatywnie z betonu cementowego C 30/37); - pobocze z kruszywa niezwiązanego C50/30. - przepust rurowy HDPE śr. 400 mm L=8,50 m - przepust rurowy HDPE śr. 400 mm L=6,50 m - bariery stalowe energochłonne – dł. 32 m - oznakowanie poziome i pionowe zgodnie ze stałą organizacją ruchu 1 kpl.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 35 000,00 PLN.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje tego tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach