Przetargi.pl
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Chodów w roku szkolnym 2015/2016

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Chodowie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-652 Chodów, Chodów 18
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 26 16 675 , fax. 63 26 16 240
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Chodowie
  Chodów 18 18
  62-652 Chodów, woj. wielkopolskie
  tel. 63 26 16 675, fax. 63 26 16 240
  REGON: 00114335100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodow.lh.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Chodów w roku szkolnym 2015/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie regularnego przewozu (dowozów i odwozów)uczniów do szkół i ze szkół na terenie Gminy Chodów w roku szkolnym 2015/2016. Wykaz wszystkich linii opisany został w druku Wykaz Linii autobusowych objętych przedmiotem zamówienia. Dla obliczenia ceny zamówienia publicznego Zamawiający przyjął następujące założenia:1) szacunkowa liczba dzieci, które będą dowożone do szkół wyniesie dziennie około 220 osób 2) łączna długość linii komunikacyjnych wyniesie dziennie około 330 km 3)ilość dni dowozu i odwozu w roku szkolnym 2015/2016 - 188 dni 4)szacunkowa ilość kilometrów przejeżdżana przez autobusy szkolne w ramach realizacji pełnego rozkładu jazdy w ciągu roku szkolnego wyniesie około 62 000 km 5) podane w pkt 2-4 odległości nie obejmują dojazdu do miejsca rozpoczęcia kursów oraz zjazdów do miejsca garażowania. Usługi objęte przedmiotem zamówienia publicznego odbywać się będą na zasadzie biletów miesięcznych.Dowozy szkolne nie mogą rozpocząć się wcześniej niż 1 godzina i 15 minut przed rozpoczęciem lekcji, a rozwiezienie uczniów nie może kończyć się później niż 1 godzina po zakończeniu lekcji. Utrzymanie regularnych połączeń komunikacyjnych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wymaga jednoczesnego kursowania 4 autobusów dla dowozów i 3 dla odwozów. Wykaz linii autobusowych obsługiwanych przez autobus szkolny stanowi integralną część SIWZ. Szczegółowy sposób wykonania zamówienia publicznego opisany został w druku Wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.chodow.lh.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach