Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy soczewek wewnątrzgałkowych

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 79
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7651397 , fax. 062 7571323
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
  ul. Poznańska 79 79
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7651397, fax. 062 7571323
  REGON: 00126675700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.kalisz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy soczewek wewnątrzgałkowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywne dostawy soczewek wewnątrzgałkowych. Przedmiot zamówienia składa się z 4 niepodzielnych zadań: zadanie nr 1 - Soczewki wewnątrzgałkowe, asferyczne, zwijalne, jednoczęściowe, akrylowe, hydrofilne, zadanie nr 2 - Soczewki wewnątrzgałkowa, asferyczne, akrylowe, hydrofilne, jednoczęściowe, 2 pełne haptyki, posiadające ostrą krawędź na części optycznej oraz dodatkowe zabezpieczenie, w postaci bariery - wyraźnego progu przeciw PCO 3600 na części optycznej zadanie nr 3 - Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna, jednoczęściowe, wykonane z akrylatu hydrofilnego z powłoką hydrofobową, oraz pierścień do rozszerzania tęczówki zadanie nr 4 - Soczewki przedniokomorowe z PMMA
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 337311107
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kalisz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach