Przetargi.pl
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Bartniczka w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022

Gmina Bartniczka ogłasza przetarg

 • Adres: 87-321 Bartniczka, Brodnicka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 564 936 810 , fax. 564 936 832
 • Data zamieszczenia: 2020-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bartniczka
  Brodnicka 8
  87-321 Bartniczka, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 564 936 810, fax. 564 936 832
  REGON: 87111842500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bartniczka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Bartniczka w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje świadczenie usługi polegającej na dowozie uczniów realizujących obowiązek szkolny w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 w Szkole Podstawowej w Radoszkach oraz w Szkole Podstawowej w Jastrzębiu z punktu rozpoczęcia trasy oraz miejsc wyznaczonych w poszczególnych miejscowościach do szkół, a następnie po zakończeniu zajęć lekcyjnych ich rozwiezienie do wskazanych miejsc w poszczególnych miejscowościach. W przedmiotowym przetargu cena usługi ustalana jest jako cena za 1 km faktycznie przejechanych kilometrów. Liczba kilometrów wykonanej usługi liczona jest od miejscowości rozpoczynającej dowóz do miejsca zakończenia rozwozu. Dojazdy do miejsc początkowych tras dowozu poszczególnych autobusów oferent winien wliczyć, jako swoje koszty związane z wykonywaniem zamówienia. Przewiduje się ok 311 dni nauki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł) przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek będzie spełniony jeżeli wykonawca przedstawi : aktualne zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego obowiązującą w całym okresie trwania zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dowód wniesienia wadium; 2. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach