Przetargi.pl
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bartoszyce i jej jednostek organizacyjnych

Nord Partner Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Lubicka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 56 651 43 00, , fax. +48 56 651 43 01
 • Data zamieszczenia: 2020-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nord Partner Sp. z o.o.
  ul. Lubicka 16
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48 56 651 43 00, , fax. +48 56 651 43 01
  REGON: 87107993200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nordpartner.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bartoszyce i jej jednostek organizacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bartoszyce i jej jednostek organizacyjnych, obejmuje następujące części zamówienia: CZEŚĆ I ZAMÓWIENIA – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej: A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk; B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; C. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych; D. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. CZEŚĆ II ZAMÓWIENIA – ubezpieczenia komunikacyjne: A. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych; B. Ubezpieczenie autocasco; C. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów; D. Ubezpieczenie assistance. CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA – ubezpieczenie NNW członków OSP: A. Ubezpieczenie NNW członków OSP – wariant bezimienny; B. Ubezpieczenie NNW członków OSP – wariant imienny. Opis CZĘŚCI I zamówienia zawiera załącznik nr 6, 6A do SIWZ. Opis CZĘŚCI II zamówienia zawiera załącznik nr 6, 6B do SIWZ. Opis CZĘŚCI III zamówienia zawiera załącznik nr 6, 6C do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, na które składa ofertę – dotyczy każdej Części zamówienia niezależnie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Pełnomocnik Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Pełnomocnikowi Zamawiającego oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp – zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczną, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym (https://platformazakupowa.pl) lub w formie pisemnej. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy określające jego zakres winno być złożone wraz z ofertą i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku składani ofert w formie pisemnej Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku składania ofert w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie elektronicznej, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby udzielające upoważnienia lub kopii - poświadczenie za zgodność z oryginałem przez notariusza w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach