Przetargi.pl
Dowóz uczestników do Środwiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej

Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy Małej ogłasza przetarg

 • Adres: 55-200 Oława, Oleśnica Mała
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy Małej
  Oleśnica Mała
  55-200 Oława, woj. dolnośląskie
  REGON: 363221990
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sdsolesnicamala.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczestników do Środwiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 Trasa Bystrzyca – Oleśnica Mała- Bystrzyca, świadczenie usługi przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej na trasie: Bystrzyca –Oława (ul. Chrobrego)- Zakrzów – Marcinkowice – Oława (ul. Iwaszkiewicza przy sklepie Netto, os. Sobieskiego, ul. 3-go Maja, ul. Opolska) - Ścinawa Polska – Oleśnica MałaCzęść 2 Trasa Oława – Oleśnica Mała- Oława, świadczenie usługi przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej na trasie: Oława (ul. Chrobrego) – Chwalibożyce – Godzinowice – Drzemlikowice – Bolechów – Jędrzychowice – Witowice – Oleśnica MałaCzęść 3 Trasa Jelcz Laskowice – Oleśnica Mała- Jelcz Laskowice, świadczenie usługi przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej na trasie: Jelcz-Laskowice – Oleśnica Mała;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości:Cześć 1 Bystrzyca Oleśnica Mała Bystrzyca 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych)Cześć 2 Oława – Olesnica Mała – Oława 600,00 zł (sześćset złotych)Cześć 3 Jelcz Laskowice – Oleśnica Mała – Jelcz Laskowice 450,00 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych).Szczegóły dotyczące wniesienia wadium znajdują się w SWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Wykonawca musi posiadać aktualne uprawnienia (licencję, zezwolenia) na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydane na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.2. zdolności technicznej lub zawodowej:w zakresie osób, kwalifikacji zawodowych – Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą zdolną do wykonywania zamówienia kierowcą, który będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającym stosowne kwalifikacje i uprawnienia zawodowe tj. prawo jazdy kategorii D zgodne Ustawą z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej (kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną) zgodnie z zgodne z art. 39a ust. 1 Ustawy dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-08

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach