Przetargi.pl
Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół w Płocku wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2022/2023

GMINA BRUDZEŃ DUŻY ogłasza przetarg

 • Adres: 09-414 Brudzeń Duży, Toruńska 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA BRUDZEŃ DUŻY
  Toruńska 2
  09-414 Brudzeń Duży, woj. mazowieckie
  REGON: 611015678
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ugbrudzenduzy.bip.org.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół w Płocku wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2022/2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozie trzech [3] niepełnosprawnych uczniów z domu do szkół w Płocku oraz opieka nad tymi uczniami w czasie przewozu. Trasa przewozu uczniów: Wyjazd do szkoły ok. godz.7:00Cegielnia (dom uczennicy) - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy ul. Lasockiego 14, Płock.Myśliborzyce (dom ucznia) - Szkoła Specjalna w Płocku, ul. Gradowskiego 24, PłockBrudzeń Duży (dom ucznia) - Szkoła Specjalna w Płocku, ul. Gradowskiego 24, PłockPowrót : ok. godz.14.30 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy ul. Lasockiego 14, Płock - Cegielnia (dom uczennicy)Szkoła Specjalna w Płocku, ul. Gradowskiego 24, Płock - Myśliborzyce (dom ucznia)Szkoła Specjalna w Płocku, ul. Gradowskiego 24, Płock - Brudzeń Duży (dom ucznia)Zamawiający szacuje, że dzienna liczba kilometrów do przejechania będzie wynosić około 80 km (z domu do szkoły i ze szkoły do domu), na trasach wymienionych w punkcie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, wymagane przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 180, 209 z późn. zm.) lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj.: minimum jednym kierowcą posiadającym odpowiednie uprawnienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-25

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach