Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenu na plac zabaw i siłownię zewnętrzną w miejscowości Śródborze w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu na plac zabaw i siłownię zewnętrzną wraz z dokumentacją – ...”

Gmina Glinojeck ogłasza przetarg

 • Adres: 06-450 Glinojeck, Płocka, 12
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Glinojeck
  Płocka, 12
  06-450 Glinojeck, woj. mazowieckie
  REGON: 130377882
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glinojeck.e-biuletyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu na plac zabaw i siłownię zewnętrzną w miejscowości Śródborze w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu na plac zabaw i siłownię zewnętrzną wraz z dokumentacją – ...”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu na plac zabaw i siłownię zewnętrzną w miejscowości Śródborze w ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu na plac zabaw i siłownię zewnętrzną wraz z dokumentacją – kontynuacja”.Zakres prac obejmuje w szczególności dostawę i montaż urządzeń:- piaskownica wraz z wypełnieniem piaskiem oraz strefą bezpieczną z piasku,- urządzenie siłowe „motyl”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 57 ustawy Pzp, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu,2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego.2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał:1) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia w kwocie minimum 10 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i udziałem własnym lub/i franszyzą nie wyższą niż 10% należnego odszkodowania lub 10 000zł.Ocena warunku dokonana będzie metodą spełnia - nie spełnia4) zdolności technicznej lub zawodowej:Jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał w:a) wykazie robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumentyZamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wskaże w wykazie robót budowlanych iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie- co najmniej 2 roboty tożsame z przedmiotem zamówienia polegające na wykonaniu placu zabaw lub/i siłowni zewnętrznej lub/i obiektu sportowego o wartości brutto nie mniejszej niż 10 000,00zł dla każdej roboty, oraz załączy dowody dotyczące tych robót określające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.Ocena warunku dokonana będzie metodą spełnia - nie spełniab) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, się dysponowaniem do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następującymi kluczowymi osobami:a) Kierownik budowy – niniejsza osoba ma posiadać następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: wykształcenie średnie lub wyższe techniczne,: doświadczenie zawodowe w budownictwie na stanowiskach kierowniczych - 3 lata, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub równoważne im ważne uprawnienia wydane według wcześniejszych przepisów, zrzeszonego we właściwej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.Wszystkie wymagane kluczowe osoby winny posługiwać się językiem polskim lub dysponować na stałe tłumaczem języka polskiego.Powyższe osoby winny posiadać uprawnienia wydane na podstawie ustawy z dnia7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.Ocena warunku dokonana będzie metodą spełnia - nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-01

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach