Przetargi.pl
Dowóz i odwóz dzieci do i z Zespołu Szkół im. Ks. Antoniego Peplińskiego w Studzienicach, Zespołu Szkół w Półcznie i Zespołu Szkół w Ugoszczy w roku szkolnym 2015/2016

Gmina Studzienice ogłasza przetarg

 • Adres: 77-143 Studzienice, ul. Kaszubska 9
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 8216593 , fax. 59 8216610
 • Data zamieszczenia: 2015-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Studzienice
  ul. Kaszubska 9 9
  77-143 Studzienice, woj. pomorskie
  tel. 59 8216593, fax. 59 8216610
  REGON: 77097955900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.studzienice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz i odwóz dzieci do i z Zespołu Szkół im. Ks. Antoniego Peplińskiego w Studzienicach, Zespołu Szkół w Półcznie i Zespołu Szkół w Ugoszczy w roku szkolnym 2015/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu osób, polegających na dowożeniu uczniów zespołów szkół wymienionych w ust. 2 części 1-3 z miejsc wyznaczonych jako przystanki w załącznikach nr 3a, 3b i 3c do tych zespołów szkół oraz ich odwożeniu po zakończonych zajęciach do miejsc wyznaczonych jako przystanki w załącznikach nr 3a, 3b i 3c w roku szkolnym 2015/2016, dalej jako przewóz, wraz z zapewnieniem im bezpieczeństwa i opieki w czasie przewozu. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: Część nr 1: dowóz dzieci do Zespołu Szkół im. Ks. Antoniego Peplińskiego w Studzienicach oraz odwóz po zakończonych zajęciach w roku szkolnym 2015/2016 z i do następujących miejscowości: Osława-Dąbrowa wieś, Osława-Dąbrowa ZBK, Sominy, Kłączno, Pyszno, Lipuszek, Przewóz, Prądzonka, Rabacino, Chabzewo. Miejsca przystanków przywozu i odwozu, godziny przywozu i odwozu, szacunkową liczbę osób określa załącznik nr 3a. Część nr 2: dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Półcznie oraz odwóz po zakończonych zajęciach w roku szkolnym 2015/2016 z i do następujących miejscowości: Jeleńcz, Skwierawy, Róg, Czarna Dąbrowa, Łąkie, Cechyny, Mokrzyn. Miejsca przystanków przywozu i odwozu, godziny przywozu i odwozu, szacunkową liczbę osób określa załącznik nr 3b. Część nr 3: dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Ugoszczy oraz odwóz po zakończonych zajęciach w roku szkolnym 2015/2016 z i do następujących miejscowości: Ugoszcz Grand, Udorpie. Miejsca przystanków przywozu i odwozu, godziny przywozu i odwozu, szacunkową liczbę osób określa załącznik nr 3c. 3. Wykonawca winien zapewnić taką liczbę autobusów, aby pierwszy kurs rozpoczynający dowóz dzieci do zespołów szkół nie rozpoczął się wcześniej niż o godz. 7 00 oraz aby dojazd wszystkich dzieci do zespołów szkół nastąpił w godzinach wskazanych w załączniku nr 3a, 3b, 3c. 4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień - CPV - 60100000-9-Usługi w zakresie transportu drogowego. 5. Do obowiązków Wykonawcy zamówienia należy: a) dowóz dzieci z miejscowości wskazanych w części nr 1, części nr 2 i części nr 3 do zespołów szkół wskazanych w części nr 1, części nr 2 i części nr 3 w dni nauki w szkole w godzinach określonych w załącznikach nr 3a, 3b, 3c, b) odwóz dzieci z zespołów szkół wskazanych w części nr 1, części nr 2 i części nr 3 do miejscowości wskazanych w części nr 1, części nr 2 i części nr 3 w dni nauki w szkole w godzinach określonych w załącznikach nr 3a, 3b, 3c, c) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki dzieciom podczas przewozu, którą sprawował będzie kierowca autobusu, z miejscowości wskazanych w części nr 1, części nr 2 i części nr 3 do placówek oświatowych wskazanych w części nr 1, części nr 2 i części nr 3 i drodze powrotnej oraz w trakcie wsiadania i wysiadania z pojazdu zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, d) zapewnienie wszystkim dzieciom dojeżdżającym do szkół z miejscowości wskazanych w części nr 1, części nr 2 i części nr 3 i z powrotem miejsc siedzących, e) zapewnienie druków biletowych, uprawniających do korzystania z usługi przewozu oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z ich sporządzeniem i wydaniem, f) zapewnienie druków biletowych- biletów niepodlegających osobnej opłacie- dla osób wyznaczonych przez Gminę Studzienice, które będą sprawować opiekę nad dziećmi w autobusach (niezależnie od opieki zapewnianej przez wykonawcę podczas przewozu dzieci), oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych ze sporządzeniem i wydaniem tych biletów, g) zapewnienie autobusu zastępczego w razie niemożności wykonania usługi przewozu przeznaczonym do tego środkiem transportu- podstawienie autobusu zastępczego w ciągu maksymalnie 60 minut w stosunku do planowego odjazdu autobusu. Uwaga: czas podstawienia autobusu zastępczego stanowi także kryterium oceny ofert. 6. Szczegółowy opis praw i obowiązków zamawiającego i wykonawcy w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorach umowy stanowiących załączniki nr 4a, 4b, 4c do SIWZ. 7. Liczba opiekunów, o której mowa w ust. 5 lit. f, będzie uzależniona od liczby kursów ustalonych dla każdej części zamówienia. 8. Przewóz może być dokonywany wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U.2013.1414 j.t. ze zm.) i ustawą z 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (Dz.U.2012.1173 j.t. ze zm.) i przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie, środkami transportu drogowego spełniającymi wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa, zwłaszcza przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2012 poz. 1137 ze zm.) i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta odpowiada wymogom określonym w ustawie PZP i spełnia wymagania określone w SIWZ. 9. Zamawiający zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy PZP, zobowiązuje wykonawców do wskazania w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie zamierzają powierzyć podwykonawcom. 10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. W związku z tym, każdą wyspecyfikowaną część, wymienioną w ust. 2, należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia, a wszelkie zapisy znajdujące się w SIWZ dotyczące ofert należy rozumieć jako odnoszące się do ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub wszystkie części. Formularz ofertowy oraz kalkulacja kosztów muszą być wypełnione na każdą część oddzielnie. 11. Wykonawca jest obowiązany do podania kalkulacji kosztów miesięcznego dowozu jednego dziecka z danej miejscowości do danego zespołu szkół i z powrotem, obejmującej wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca w kalkulacji kosztów oraz w cenie usługi uwzględni całość zobowiązań i kosztów wynikających z wykonania umowy, w tym koszt sporządzenia i wydania druków biletowych, o których mowa w ust. 5 lit. e i f. Zamawiający zastrzega, że liczba kupowanych przez zamawiającego biletów miesięcznych w okresie objętym realizacją usługi może ulegać zmianie. W przypadku zwiększenia liczby dowożonych uczniów wykonawca zapewnia ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia liczby dowożonych dzieci zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat. 12. Szacunkowa wartość zamówienia w okresie trwania umowy nie może być wyższa niż cena usługi brutto wskazana przez wykonawcę w złożonej przez niego ofercie przygotowanej zgodnie z SIWZ. 13. W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w ust. 12 umowa wygasa. 14. Ostateczna wartość zamówienia będzie zależna od faktycznych potrzeb zamawiającego w okresie obowiązywania umowy i zostanie określona z uwzględnieniem liczby uczniów, na których rzecz wykonawca wykonał usługę objętą umową. 15. Wykonawcy nie przysługują wobec zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu nabycia mniejszej liczby biletów miesięcznych niż określone odpowiednio w załączniku nr 2a, 2b i 2c oraz otrzymania wynagrodzenia w wysokości niższej niż kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia. 16. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 24 sierpnia 2015 roku umieścić w miejscowościach wskazanych w ust. 2 w części nr 1, 2 i 3 oraz na przystankach autobusowych znajdujących się przy zespołach szkół informacje dotyczące godzin przyjazdu oraz odjazdu autobusu. Wykonawca w tym samym terminie przekazuje ww. informacje do sekretariatów zespołów szkół
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawcę składającego ofertę wadium do upływu terminu składania ofert w następujących kwotach: a) 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) - dotyczy części nr 1 Dowóz dzieci do Zespołu Szkół im. Ks. Antoniego Peplińskiego w Studzienicach oraz odwóz po zakończonych zajęciach w roku szkolnym 2015/2016, b) 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) - dotyczy części nr 2 Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Półcznie oraz odwóz po zakończonych zajęciach w roku szkolnym 2015/2016, c) 800,00 zł (słownie: osiemset złotych) - dotyczy części nr 3 Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Ugoszczy oraz odwóz po zakończonych zajęciach w roku szkolnym 2015/2016. 2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP, tj.: - w pieniądzu, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - w gwarancjach ubezpieczeniowych; - w gwarancjach bankowych; - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Pekao S.A. I ODDZIAŁ W BYTOWIE nr 49124037831111000040808848 z odpowiednim dopiskiem: - Wadium w postępowaniu na dowóz dzieci do Zespołu Szkół im. Ks. Antoniego Peplińskiego w Studzienicach oraz odwóz po zakończonych zajęciach w roku szkolnym 2015/2016 - dotyczy kwoty wskazanej w ustępie 1 lit. a, - Wadium w postępowaniu na dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Półcznie oraz odwóz po zakończonych zajęciach w roku szkolnym 2015/2016 - dotyczy kwoty wskazanej w ustępie 1 lit. b, - Wadium w postępowaniu na dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Ugoszczy oraz odwóz po zakończonych zajęciach w roku szkolnym 2015/2016 - dotyczy kwoty wskazanej w ustępie 1 lit. c. 4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie, tj. do upływu terminu składania ofert, kwota zostanie uznana na rachunku bankowym zamawiającego. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu jest zalecane, ale niewystarczające dla stwierdzenia, że wadium zostało wniesione przez Wykonawcę w terminie. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP, bez potwierdzania tych okoliczności, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie tygodnia od upływu terminu związania ofertą a także termin obowiązywania gwarancji, nie krótszy niż termin związania ofertą. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres składania ofert lub w terminie określonym zgodnie z art. 46 ust 3 ustawy PZP, albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, natomiast oryginał należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie zamawiającego - sekretariacie. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawie PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawie PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawie PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli : 1) wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas podstawienia autobusu zastępczego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.studzienice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach