Przetargi.pl
„Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Sośnie oraz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Sośnie w roku szkolnym 2017/2018”

Centrum Usług Wspólnych w Sośniach ogłasza przetarg

 • Adres: 63-435 Sośnie, Wielkopolska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 739 17 11,
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych w Sośniach
  Wielkopolska 47
  63-435 Sośnie, woj. wielkopolskie
  tel. 62 739 17 11,
  REGON: 25060387400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.sosnie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Sośnie oraz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Sośnie w roku szkolnym 2017/2018”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Dowóz i odwóz uczniów do oddziału przedszkolnego i szkoły podstawowej w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju, Bogdaj 15, 63-435 Sośnie; 2) Dowóz i odwóz uczniów do przedszkola i szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Cieszynie, Cieszyn, ul. Kościelna 17, 63-435 Sośnie; 3) Dowóz i odwóz uczniów do przedszkola i szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Granowcu, Granowiec, ul. Odolanowska 19, 63-435 Sośnie; 4) Dowóz i odwóz uczniów do przedszkola i szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Pawłowie z zamiejscowymi oddziałami w Chojniku, Pawłów 3, 63-435 Sośnie; 5) Dowóz i odwóz uczniów do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespole Szkół w Sośniach, ul. Wielkopolska 43, 63-435 Sośnie; 6) Dowóz i odwóz uczniów do szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły przysposabiającej do pracy w Zespole Szkół  w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Kościuszki 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski. 3. Szacunkowa liczba dzieci objętych dowożeniem wynosi 298 uczniów. 4. Plan tras dowozu i odwozu uczniów wraz z ilością przewożonych dzieci wyszczególniony został w załączniku Nr 1 do SIWZ. 5. W koszt dowozu należy wkalkulować koszt opieki nad uczniami tj. opiekunów dzieci i młodzieży, którzy zapewnią warunki bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, przejazdu autobusem oraz wysiadania. Wymagany jest co najmniej jeden opiekun w autobusie/samochodzie-busie na trasie, który odnotowuje fakt przejazdu ucznia na liście uczniów dowożonych oraz podczas rannego przywozu bezpiecznie doprowadza uczniów na teren szkoły i przekazuje pod opiekę dyżurującego nauczyciela. 6. Wskazuje się do przewozu samochodem - busem trasę nr 16. 7. Dowóz i odwóz uczniów do ww. szkół odbywał się będzie w dni nauki szkolnej. 8. Przewidywana ilość dni nauki w rok szkolnym 2017/2018 wynosi 186 dni. 9. Dowóz uczniów będzie odbywać się pojazdami dopuszczonymi do ruchu według obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich i właściwie do charakteru przewozów oznakowanymi. W przypadku awarii wyznaczonego na zadanie pojazdu Wykonawca podstawi pojazd zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. 10. Wykonawca zapewni uczniom przewożonym warunki bezpieczeństwa, wygodę, w szczególności miejsca siedzące. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował autobusami z ilością miejsc w pojazdach i odpowiednią liczbą autobusów, zapewniających dowóz wszystkich uczniów na poszczególnych trasach. 11. Szczegółowy rozkład dowozu i odwozu uczniów Wykonawca opracuje w oparciu o załącznik nr 1 do SIWZ oraz uzgodni z dyrektorami szkół.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - aktualną licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. - zezwoleniem na wykonywanie przewozów regionalnych specjalistycznych ( art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. a, w związku z art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach