Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy manualnych odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ogłasza przetarg

 • Adres: 64000 Kościan, ul. Szpitalna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 655 120 855, , fax. 655 120 707
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie
  ul. Szpitalna 7
  64000 Kościan, woj. wielkopolskie
  tel. 655 120 855, , fax. 655 120 707
  REGON: 41105199900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpita.koscian.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrwotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy manualnych odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa do siedziby Zamawiającego kosztem i staraniem dostawcy laboratoryjnych odczynników manualnych oraz drobnego sprzętu zwanych w dalszej części materiałami wraz z analizatorem który będzie dzierżawiony przez zamawiającego o parametrach technicznych nie mniejszych i nie gorszych od określonych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach