Przetargi.pl
Dowóz dzieci do szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Brodnica w roku szkolnym 2020/2021 – na podstawie zakupu biletów miesięcznych

Gmina Brodnica ogłasza przetarg

 • Adres: 87-300 Brodnica, Mazurska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 564 941 612 , fax. 564 941 640
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brodnica
  Mazurska 13
  87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 564 941 612, fax. 564 941 640
  REGON: 87111839400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci do szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Brodnica w roku szkolnym 2020/2021 – na podstawie zakupu biletów miesięcznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Zamówienie obejmuje dowóz dzieci do szkół Gminy Brodnica: Szkoły podstawowej w Gorczenicy, Szkoły Podstawowej w Szabdzie (w tym Karbowo i Mszano), Szkoły Podstawowej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce oraz w Gortatowie (w tym Gortatowo i Cielęta), oraz ich rozwóz po odbytych zajęciach szkolnych po trasach określonych na mapkach nr 1- 14a. Realizując zadanie Przewoźnik jadąc po wyznaczonej trasie ma obowiązek zabierania również uczniów jadących do i ze Szkoły Filialnej w Cielętach, w okresie od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r. (tj. do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021). 2. Usługa świadczona będzie taborem Wykonawcy na podstawie biletów miesięcznych, zgodnie z zasadami i obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475). 3. Usługa świadczona będzie w trakcie trwania roku szkolnego 2020/2021 tj. od dnia 01.09.2020 r. do dnia 25.06.2021 r., codziennie w dni nauki szkolnej, bez: ferii zimowych, dni świątecznych oraz dni, gdy nie jest możliwa realizacja umowy z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii, w tym m.in. wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) oraz w przypadku wprowadzenia zdalnego nauczania. 3.1.W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z harmonogramem ustalonym na dzień odpracowywany. 4.Linie komunikacji muszą być tak zorganizowane, aby umożliwiały bezpieczną, wygodną i zgodną z planem lekcji w poszczególnych szkołach realizację usługi. 5.Każde dziecko powinno być dowiezione do szkoły, w takim czasie, aby możliwe było rozpoczęcie przez nie o czasie zajęć lekcyjnych i zabierane po ich zakończeniu, bez zbędnego oczekiwania. 6. Przeznaczone do realizacji przedmiotu umowy autobusy Wykonawcy muszą być pojazdami dopuszczonymi do ruchu, które spełniają warunki techniczne wymagane przepisami ruchu drogowego. Osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia muszą posiadać wszelkie wymagane kwalifikacje i uprawnienia (w tym m.in. ważne badania lekarskie, przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i p.poż), co umożliwia bezpieczną realizację zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli autobusów przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy oraz osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia (kierowców) bez uprzedniego zawiadomienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przeglądów stanu technicznego danego pojazdu, niezależnie od przeglądów dokonywanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym na koszt Wykonawcy w sytuacji wątpliwości, co do stanu technicznego danego pojazdu. 7.Do realizacji ww. usług transportowych Przewoźnik podstawi autobusy umożliwiające odpowiednie warunki przewozu zgodnie z Ustawą z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017r., poz. 1983 z póżn. zm.). W przypadku awarii autobusu Przewoźnik podstawi inny nie obciążając dodatkowo Zamawiającego (Usługobiorcy). 8. Kierowca autobusu nie może być opiekunem uczniów. 9. W każdym autokarze, na każdej trasie przewozu Wykonawca zadania musi zapewnić miejsce dla opiekuna. 10.Opiekę nad uczniami w trakcie przewozów zapewnia Zamawiający - zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910). 11.Opiekun sprawuje opiekę i kontroluje przejazd dzieci korzystających z przewozów. 12.Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za uczniów korzystających z przewozów od chwili wejścia uczniów do autobusu do chwili przekazania ich w szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia przez uczniów autobusu na przystanku w swojej miejscowości. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie. Podczas dowozu opiekun odprowadza uczniów dowożonych i przekazuje ich wyznaczonemu przez dyrektora szkoły nauczycielowi dyżurującemu. Podczas rozwozów opiekun szkolnego autobusu odbiera uczniów i wprowadza do autobusu szkolnego zgodnie z ustalonym porządkiem. 13. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego poinformowania Zamawiającego o planowanej zmianie w zakresie pojazdów oraz kierowców – telefonicznie i pisemnie przed dokonaniem zmiany. Zmiany te nie wymagają sporządzania aneksu do umowy. 14.Wykonawca ponosi koszty organizacji linii komunikacji (uzyskanie zezwoleń, zamieszczenie rozkładu jazdy, itp.). Ustalenie linii komunikacyjnych, rozkładu jazdy i miejsc usytuowania przystanków musi być uzgodnione z Zamawiającym. 15.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobach lub (i) mieniu wynikłe w trakcie lub w związku z realizowaną umową. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć pojazdy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. 16.W przypadku awarii pojazdu wykonującego przewozy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia autobusu zastępczego o parametrach jak autobus ofertowy. Pojazd zastępczy musi być podstawiony w nieprzekraczalnym czasie zaoferowanym w ofercie przez Wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa. 17.W przypadku zaistnienia po stronie Wykonawcy, czasowych, niemożliwych do przezwyciężenia trudności w realizacji przedmiotu umowy, jest on zobowiązany do niezwłocznego zorganizowania zastępstwa zapewniającego równorzędny poziom usług. Zastępcze wykonanie usługi przez inny podmiot może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą Zamawiającego, na zasadach i warunkach określonych niniejszą umową i ofertą Wykonawcy. 18.Wykonawca zapewni w okresie jesienno-zimowym przewóz dzieci autobusami z ogrzewaniem. 19.Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi, jeżeli zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć ani zapobiec ich skutkom. O zaistnieniu takiej sytuacji Wykonawca musi niezwłocznie poinformować Zamawiającego i przekazać dowody na potwierdzenie tych okoliczności. 20. Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Wykonawcy imienną listę uczniów dojeżdżających do poszczególnych szkół z poszczególnych miejscowości, najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem realizacji zamówienia w kolejnym miesiącu. W imieniu Zamawiającego listę mogą dostarczać dyrektorzy szkół. 21.Wykonawca dostarczy bilety miesięczne do szkół najpóźniej na 2 dni robocze poprzedzające miesiąc realizacji zamówienia. 22.Zamawiający (lub w jego imieniu dyrektor szkoły) niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o konieczności rozpoczęcia dowożenia ucznia w trakcie miesiąca, składając zamówienie na bilet miesięczny dla tego ucznia. 23.Wykonawca dostarczy bilet miesięczny w tym przypadku następnego dnia, po zgłoszeniu. 24.Bilety dostarczane będą do poszczególnych szkół. Ich przekazanie nastąpi w formie pisemnego protokołu. 25.Zamawiający zastrzega prawo zmiany liczby przewożonych uczniów na poszczególnych liniach w zależności od potrzeb zgłaszanych przez szkoły (podana liczba dzieci jest orientacyjna), zmiany przebiegu linii komunikacyjnych i rozkładu jazdy oraz wyznaczenia nowych przystanków, w tym „linii przystankowych”. 26.W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych uczniów zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu. 27.W przypadku konieczności dokonania zmian w rozkładzie jazdy lub przebiegu linii komunikacyjnej Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę, a ten dołoży wszelkich starań, by niezwłocznie uwzględnić zgłoszone zmiany. 28.W przypadku odpracowania zajęć szkolnych w wolną sobotę, Zamawiający powiadomi Wykonawcę nie później niż 30 dni przed tym terminem. 29.Strony ustalają, że cena 1 biletu miesięcznego na daną odległość – dla danego zadania ustalona będzie w Formularzu Ofertowym. 30.Zaoferowana przez Wykonawcę cena 1 biletu miesięcznego ustalona zostaje na czas trwania umowy i nie ulegnie zmianie w okresie jej obowiązywania. 31.W przypadku zamówienia biletu miesięcznego: a) do 15 dnia danego miesiąca, w którym zamówienie jest realizowane - jego cena wynosi 100% wartości biletu określonego w Formularzu Ofertowym, za wyjątkiem miesiąca lutego 2021 r., w związku z przewidzianymi feriami zimowymi trwającymi od 15 lutego 2021r. – 28 lutego 2021r. - wówczas cena biletu miesięcznego wyniesie 50% wartości biletu określonego w Formularzu Ofertowym dla poszczególnej szkoły i miejscowości; b) od 16 dnia do końca danego miesiąca, w którym zamówienie jest realizowane - jego cena wynosi 50% wartości biletu określonego w Formularzu Ofertowym dla poszczególnej szkoły i miejscowości. 32.Z uwagi na możliwość zmiany liczby biletów miesięcznych dostarczonych Zamawiającemu na podstawie jego zapotrzebowania, zmianie może ulegać wysokość miesięcznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za przedmiot umowy. 33.Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie ustalane w okresach miesięcznych jako suma iloczynów rzeczywiście dostarczonych biletów miesięcznych (na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Zamawiającego) i ceny brutto 1 biletu miesięcznego określonej przez Wykonawcę w złożonej ofercie, dla poszczególnej szkoły i miejscowości. 34.Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku zmiany liczby zapotrzebowanych biletów miesięcznych lub nie zamówienia żadnych biletów miesięcznych z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii, w tym m.in. wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) oraz zdalnego nauczania. 35.Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur VAT dla Zamawiającego za okresy miesięczne w terminie 7 dni od daty przekazania biletów miesięcznych. 36.Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie złożonych faktur VAT oraz rozliczeń wystawianych raz w miesiącu, w terminie 30 dni od daty wpływu faktury VAT do Zamawiającego. 37.Termin zapłaty uważa się za dotrzymany, gdy rachunek bankowy Zamawiającego zostanie obciążony w w/w terminie. 38.W przypadku niedotrzymania terminu płatności Zamawiający płaci odsetki przewidziane przepisami prawa. 39.Płatność za usługę regulowana będzie w trybie polecenia przelewu na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy. 40.Wykonawca wystawia dla Zamawiającego oddzielne faktury za bilety miesięczne przekazane dla uczniów dla poszczególnych szkół. 41.Do faktury Wykonawca ma obowiązek załączyć rozliczenie zawierające wyliczenie należności za usługę. Rozliczenie musi być potwierdzone przez dyrektora szkoły. 42.Wykonawca odpowiada za szkodę, jaką poniósł Zamawiający wskutek opóźnienia lub odwołania kursu, jeżeli szkoda powstała z winy Wykonawcy. 43.Wykonawca odpowiada za przewożone rzeczy pasażerów w przypadku ich uszkodzenia lub utraty w czasie przewozu lub w okolicznościach pozostających w związku z przewozem. 44.Cena dwustronnego biletu miesięcznego uwzględnia wszystkie zobowiązania i musi być podana w PLN cyfrowo, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT z uwzględnieniem długości trasy dowozu. Cały dowóz dzieci do szkół Gminy Brodnica stanowi jedno Zadanie jako całość, na które zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wyłącznie z uwagi na czytelność dowozu uczniów do konkretnej, wskazanej z nazwy szkoły przypisano numery trasom, mapkom i wskazano Zadania od Nr 1 do Nr 3 – wg danych zamieszczonych w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek spełni wykonawca, który posiada aktualną na czas trwania zamówienia licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydanej na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140); w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek muszą spełnić wszyscy wykonawcy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz Oferty. 2. Stosowne Pełnomocnictwo(a) (oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wykonawcy. 3. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeśli dotyczy.5.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach