Przetargi.pl
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU INSTALACJI I MONTAŻU URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W BUDYNKU NR 43

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza ogłasza przetarg

 • Adres: 86-100 Świecie, ul. Sądowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 33 08 305 , fax. 52 33 24 541
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza
  ul. Sądowa 18
  86-100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 33 08 305, fax. 52 33 24 541
  REGON: 29152300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.szpital-psychiatryczny.swiecie.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU INSTALACJI I MONTAŻU URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W BUDYNKU NR 43
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z modernizacją budynku nr 43 (oddział XV) polegająca na dostosowaniu obiektu do wymagań bezpieczeństwa pożarowego w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 4 565,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100 ) Wadium należy wnieść w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust.6 ustawy Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w banku: Bank Millennium S.A. nr konta 07 1160 2202 0000 0000 6089 8927. Więcej informacji w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach