Przetargi.pl
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym Kozielec na działce nr 304-etap I

Gmina Nowe ogłasza przetarg

 • Adres: 86-170 Nowe, Pl. Św. Rocha
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 33 37 210 , fax. 52 33 28 466
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowe
  Pl. Św. Rocha 5
  86-170 Nowe, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 33 37 210, fax. 52 33 28 466
  REGON: 92351038000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminanowe.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym Kozielec na działce nr 304-etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w obrębie geodezyjnym Kozielec na działce nr 304- etap I” Zakres rzeczowy budowy drogi dla etapu I na długości 0,450 km obejmować będzie:  przygotowanie terenu pod budowę (oznakowanie terenu),  usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poboczy gruntowych,  wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża,  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,  oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy,  wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno- bitumicznej AC11W,  oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej,  wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S,  wykonanie konstrukcji zjazdów na posesje,  wykonanie warstwy ścieralnej na zjazdach z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S,  wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,  wykonanie oznakowania pionowego,  inwentaryzacja powykonawcza. Zamawiający wymaga aby warstwę z mieszanki mineralno-btumicznej nakładać całą szerokością jezdni, bez łączeń. Parametry techniczne i geometryczne przyjęto zgodnie z RMTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (ze zmianami) oraz z warunkami zamówienia: – Klasa drogi - „D” - Kategoria ruchu – KR 1 - Prędkość projektowa – 30km/h - Szerokość jezdni – 3,50 m - Spadek poprzeczny jezdni na prostej – 2,0% - Szerokość poboczy – 0,75 m - Spadek poprzeczny poboczy – 6,0-8,0%
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia wadium w innej walucie niż waluta polska. 3. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: 87 8173 0005 2001 0000 0303 0003, z dopiskiem na przelewie: „Wadium IKS.271.10.2020.MP”. 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie; oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium powinien zostać przekazany Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca oraz Wykonawcy występujący wspólnie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o jakiej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (informacja z otwarcia ofert), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach