Przetargi.pl
REMONT WEWNĘTRZNEJ POWŁOKI DRUGIEJ ŚCIANKI W DWÓCH ZBIORNIKACH O OSI PIONOWEJ W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM MAKSYMILIANOWO W TECHNOLOGII MATA „3D” TANK SYSTEM

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 411 361 , fax. 261 411 313
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Gdańska 147
  85-915 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 411 361, fax. 261 411 313
  REGON: 34126041200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.11wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojskowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT WEWNĘTRZNEJ POWŁOKI DRUGIEJ ŚCIANKI W DWÓCH ZBIORNIKACH O OSI PIONOWEJ W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM MAKSYMILIANOWO W TECHNOLOGII MATA „3D” TANK SYSTEM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przedmiotem umowy jest wykonanie na rzecz Zamawiającego roboty budowlanej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ), przedmiarem robót (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz dokumentacją techniczną remontu (naprawy) uzgodnioną z Wojskowym Dozorem Technicznym. 3. Zakres robót: • przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji remontowej z właściwą terytorialnie delegaturą Wojskowego Dozoru Technicznego, • oczyszczenie (opróżnienie) przestrzeni między dennej i między ściennej z pozostałości produktów magazynowanych (oleju napędowego), • udrożnienie przestrzeni między dennej i między ściennej, • naprawa nieszczelności / ubytków w istniejącej izolacji z maty „3D”, • przygotowanie powierzchni istniejącej powłoki poprzez usunięcie z niej farby antyelektrostatycznej (na całej powierzchni), • wykonanie: dodatkowego uszczelnienia styku dna ze ścianą poprzez zastosowanie dodatkowo wyoblenia połączenia (szerokość pasa około 20-25cm), oraz uszczelnienie miejsc połączenia ścian z instalacją (rurami) w zbiornikach - króćce, kołnierze (szerokość około 20-25cm), • nałożenie na tak przygotowaną powierzchnię nowej warstwy (powłoki) wzmacniającej poprzez wykonanie podwójnej maty z tkaniny szklanej o gramaturze 100-120g/m2, wysyconej żywicą epoksydową, • czynności związane z przygotowaniem zbiorników do : - rewizji wewnętrznej, - próby szczelności, - próby drożności, • wykonanie końcowej warstwy z farby antyelektrostatycznej po pozytywnych wynikach badań i prób. Powłoka elektrostatyczna przeznaczona do zbiorników na magazynowane substancje ropopochodne. Zalecana grubość powłoki 250-500um, • czynności związane z przygotowaniem zbiorników do rewizji zewnętrznej, • przygotowanie zbiorników oraz udział w procesie ich ponownej legalizacji, • utylizacja odpadów powstałych w trakcie przeprowadzonych prac remontowych, • wykonanie dokumentacji powykonawczej remontowanych zbiorników.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836 i 1572). 3. Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku, gdy wadium zostało wpłacone w formie pieniężnej zostanie ono zwrócone Wykonawcy na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty. 5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium co najmniej na okres związania ofertą. 6. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek Zamawiającego 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy - NBP O/O BYDGOSZCZ 90 1010 1078 0106 2113 9120 2000 z dopiskiem wadium sprawa nr 35/ZP/RB/INFR/2020 Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz zgodnie z art. 45 ust.6 pkt. 2-5 ustawy Pzp – oryginał dokumentu został złożony do głównego księgowego Zamawiającego 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy Główny Księgowy – Szef Finansów, ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz – kancelaria jawna. Godz. pracy kancelarii 07.30 – 09.00 i 12.30 – 15.15 w dni robocze od poniedziałku do piątku z dopiskiem Główny Księgowy, a do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 7. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu wypłatę pełnej kwoty wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 8. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium. 9. Wykonawca, którego oferta przed upływem terminu składania ofert nie będzie zabezpieczona dopuszczalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 10. Zwrotu wadium Zamawiający dokona zgodnie z art. 46 ustawy Pzp: a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zmawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, w okolicznościach o których mowa w pkt. 10 lit. a, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, z jej treści nie może wynikać konieczność przekazywania żądania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego. Niedopuszczalny jest również zapis żądający potwierdzenia przez notariusza lub bank, że podpisy w żądaniu zapłaty zostały złożone przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego oraz żądane inne ograniczenia. 13. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi ona być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. 14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 3) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 4) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są zdolni do należytego wykonania zamówienia oraz: A. nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 i ust. 5 ustawy Pzp oraz B. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca: 1.1.1. posiada Decyzję Organu Dozoru Technicznego do wytwarzania wewnętrznej powłoki technologią „3D” matą wysyconą żywicą epoksydową z uznaniem ich właściwości jako zbiorników dwuściennych przeznaczonych do zbiorników do magazynowania paliw płynnych; 1.1.2. posiada Decyzję Organu Dozoru Technicznego do wytwarzania w zakresie montażu, wytwarzania elementów, napraw i modernizacji zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników o nadciśnieniu nie wyższym niż 0,5 bara przeznaczony do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych; W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Decyzje, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1.1.1. i 1.1.2., będzie posiadał każdy z Wykonawców.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 17. Wykonawca oświadcza, że spełniania wymogi ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z 2012 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701,730,1403,1579, z 2020 r. poz. 150,284,322) – wg pkt 16 formularza ofertowego (załącznik nr 9 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach