Przetargi.pl
Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i Toruńskiej 7 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych: Wykonanie instalacji zapobiegającej zadymieniu klatki schodowej A-D w budynku głównym Szpitala przy ul. Poznańskiej 79

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, Poznańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 651 397, , fax. 627 571 323
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
  Poznańska 79
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  tel. 627 651 397, , fax. 627 571 323
  REGON: 12667570000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.kalisz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i Toruńskiej 7 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych: Wykonanie instalacji zapobiegającej zadymieniu klatki schodowej A-D w budynku głównym Szpitala przy ul. Poznańskiej 79
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu systemu sygnalizacji pożaru oraz instalacji zapobiegającej zadymieniu klatki schodowej A-D w budynku głównym Szpitala przy ul. Poznańskiej 79. Powierzchnia użytkowa objętej pracami klatki schodowej wynosi: 1 469,3 m2. 2. Zakres prac obejmuje m.in.: a) prace rozbiórkowe, wykonywanie otworów w przegrodach budowlanych (stropy, ściany, itp.) pod kanały i urządzenia zgodnie z pozycjami przedmiaru budowlanego: pozycje 4.1, 4.2, 4,3. b) wykonanie systemu sygnalizacji pożaru (rozbudowa istniejącego systemu POLON 6000) i zasilania urządzeń przeciwpożarowych na wszystkich kondygnacjach klatki schodowej A-D zgodnie z pozycjami przedmiaru elektrycznego: • system sygnalizacji pożaru: pozycje 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; • zasilania urządzeń przeciwpożarowych: pozycje 92, 93, 94, 95, 96. c) montaż i obróbkę kanałów wentylacyjnych, urządzeń sterujących, pomiarowych, dostawę i montaż zestawu napowietrzającego zgodnie z przedmiarem „Instalacja napowietrzania klatek schodowych. Klatka A-D”: d) obróbkę tynkarską i malarską ścian, sufitów w obrębie prac (nałożenie tynku/gładzi i pomalowanie), e) wykonanie połączenia i integracji instalacji napowietrzania klatek schodowych z Centralą Systemu Sygnalizacji Pożaru zlokalizowaną w pomieszczeniu ochrony (kondygnacja 2 segment D, przy wejściu głównym do budynku), uruchomienie systemu, przeprowadzenie próby pracy systemu, prace wykończeniowe, oddanie instalacji do eksploatacji, f) szkolenie pracowników.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złoty 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie H.1 niniejszej SIWZ – dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego. 3. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 45, ust. 6 ustawy Pzp. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: SANTANDER BANK POLSKA S.A. 5 Oddział w Kaliszu nr 90 1500 1432 1214 3004 7163 0000 z dopiskiem „Wadium w przetargu WYKONANIE INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWEJ ”
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, (Dz.U. z 2019 roku poz. 369 t.j. ) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu - wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 roku poz. 369 t.j.) z innymi wykonawcami którzy złożyli oferty w postępowaniu lub wykażą że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach