Przetargi.pl
Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu na ul. E. Orzeszkowej w Gnieźnie

Gmina Miasto Gniezno ogłasza przetarg

 • Adres: 62-200 Gniezno, ul. Lecha
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48614260400 , fax. +48614260500
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Gniezno
  ul. Lecha 6
  62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie
  tel. +48614260400, fax. +48614260500
  REGON: 63125784500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gniezno.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu na ul. E. Orzeszkowej w Gnieźnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi poprawienie bezpieczeństwa uczestników ruchu na ul. E. Orzeszkowej w Gnieźnie. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: 2.1. Roboty drogowe – wyniesione skrzyżowanie ul. E. Orzeszkowej z ul. Głęboką: a) roboty rozbiórkowe b) roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, c) krawężniki, oporniki, d) odwodnienie, e) nawierzchnia wyniesionego skrzyżowania, chodniki, 2.2. Roboty drogowe - wyniesione skrzyżowanie ul. E. Orzeszkowej z ul. Miłosza: a) roboty rozbiórkowe, b) roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, c) krawężniki, oporniki, obrzeże, d) odwodnienie, e) nawierzchnia wyniesionego skrzyżowania, chodniki 2.3. Roboty drogowe – progi wyspowe: a) roboty rozbiórkowe i nawierzchniowe na progach, b) odtworzenie nawierzchni jezdni po robotach. 2.4. Oznakowanie pionowe i poziome: a) instalowanie znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, b) wykonanie oznakowania poziomego. 2.5. Mapa geodezyjna inwentaryzacji powykonawczej (roboty nawierzchniowe, odwodnienie). 3. Zamawiający ustala minimalny okres rękojmi na przedmiot zamówienia na okres: 60 miesięcy roboty nawierzchniowe, 36 miesięcy oznakowanie poziome, 84 miesiące oznakowanie pionowe (znaki, słupki) i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, od dnia odebrania przez Zamawiającego zadania objętego postepowaniem przetargowym i podpisania bezusterkowego protokołu końcowego. W kryteriach oceny przy wyborze oferty będzie brany pod uwagę wyłącznie okres rękojmi za roboty nawierzchniowe. Za zaoferowanie podstawowego okresu rękojmi (60 m-cy) dla robót nawierzchniowych Wykonawca nie otrzyma dodatkowych punktów. W celu uzyskania dodatkowych punktów należy zaoferować okres rękojmi (w miesiącach) od min. 61 do max. 84 za roboty nawierzchniowe. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera niniejsza siwz (w tym wzór umowy), przedmiary robót, dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233227-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta winna zawierać: 1.1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1), 1.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.1.1. siwz (załącznik nr 2), - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4)1.1.-1.3. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2. lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 3 stosuje się. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną