Przetargi.pl
Utrzymanie zieleni na terenie miasta Czarnkowa

Gmina Miasta Czarnków ogłasza przetarg

 • Adres: 64-700 Czarnków, Pl. Wolności
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 2552801, 2555604 , fax. 672 552 677
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Czarnków
  Pl. Wolności 6
  64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie
  tel. 067 2552801, 2555604, fax. 672 552 677
  REGON: 57079105200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.czarnkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie zieleni na terenie miasta Czarnkowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni na terenie miasta Czarnkowa Zakres rzeczowy zamówienia „Utrzymanie zieleni na terenie miasta Czarnków” obejmuje: 1. Kompleksową pielęgnację różanek, bylin, roślin cebulowych, itp. 2.Wykonanie nasadzeń i kompleksową pielęgnację nasadzeń jednorocznych na rabatach, w stalowych wieżach kwiatowych, w donicach (wiszących, betonowych) 3. Kompleksową aranżację, wykonanie nasadzeń i pielęgnację donic betonowych ( 7 szt.) oraz tzw. „łezki” na Placu Wolności w Czarnkowie. 4. Kompleksową pielęgnację trawników. 5. Kompleksową pielęgnację skupin krzewów i drzew (liściastych i iglastych).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 PLN Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 24.10.2019 r. o godzinie 10:00
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 2) Dokumenty (np. zobowiązania) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby 3) Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ 4) Harmonogram płatności – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ 5) Harmonogram roczny wykonywania prac - zgodnie z załącznikiem nr 3 do OPZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach