Przetargi.pl
Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie miasta i gminy Wolsztyn w sezonie 2019/2020 i 2020/2021

Gmina Wolsztyn ogłasza przetarg

 • Adres: 64-200 Wolsztyn, Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 68 347 45 00 , fax. 68 347 45 90
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wolsztyn
  Rynek 1
  64-200 Wolsztyn, woj. wielkopolskie
  tel. 68 347 45 00, fax. 68 347 45 90
  REGON: 97077070600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wolsztyn.pl, http://www.bip.wolsztyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie miasta i gminy Wolsztyn w sezonie 2019/2020 i 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie miasta i gminy Wolsztyn w sezonie 2019/2020 i 2020/2021”. Zakres przedmiotowego zamówienia publicznego obejmuje m.in.: - pełnienie dyżurów; monitorowanie dróg - usuwanie śniegów z powierzchni jezdni dróg na terenie miasta i Gminy Wolsztyn; - usuwanie śniegu z wytypowanych chodników i ciągów pieszo-rowerowych; - usuwanie śliskości zimowej z powierzchni jezdni dróg - jw.; - usuwanie śliskości zimowej z wytypowanych powierzchni chodników i ciągów pieszo-rowerowych; - dostawa materiału (soli drogowej, piasku oraz mieszanki kruszyw o uziarnieniu 2-4 mm + chlorku sodu w proporcji 75% piasku i 25% chlorku sodu) + koszt transportu (do miejsca składowania); - rozwiezienie skrzyń przeznaczonych do akcji zimowej w wyznaczone punkty na terenie miasta; Zakres zamówienia podzielono na dwa zadania z możliwością składania ofert częściowych. A. Zadanie nr 1 – TEREN MIASTA ( długość dróg 45 km). B. Zadanie nr 2 - TEREN POZA MIASTEM: a) obręb wsi Karpicko, Nowe Tłoki, Tłoki (dł. dróg ok. 17 km); b) obręb wsi Stary Widzim, Adamowo, Kębłowo (dł. dróg ok.15 km); c) obręb wsi Wroniawy (dł. dróg ok. 9 km); d) obręb wsi Chorzemin, Powodowo(dł. dróg ok. 5 km ); e) obręb wsi Niałek Wielki, Obra, Świętno (dł. dróg ok. 10 km );
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: a) w przypadku złożenia oferty tylko w zakresie zadania nr 1 – 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy 00/100 PLN) b) w przypadku złożenia oferty tylko w zakresie zadania nr 2 – 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy 00/100 PLN) c) w przypadku złożenia oferty w zarówno zakresie zadania nr 1 i nr 2 –13.000,00 PLN (słownie: trzynaście tysięcy 00/100 PLN) 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub w kilku formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r, Nr 42, poz. 275 ze zmianami) 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania z ofertą. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Santander Consumer Bank S.A. O/WOLSZTYN nr 40 1090 1607 0000 0000 6000 5544. Najpóźniej w dacie i godzinie składania ofert pieniądze muszą się znaleźć na rachunku bankowym Zamawiającego. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych, Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków dotyczących przedmiotowego punktu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Wykonawca składa również: 1).Wypełniony druk oferty, 2).Wypełnione zestawienie prac - według załącznika nr 11.1 i/lub 11.2. do SIWZ. 3).Zobowiązania wymagane postanowieniami punktu 4.7 rozdziału III SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 4).Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 5).Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 6).Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. 7).Zamawiający zaleca, w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza, dołączenie do oferty potwierdzenia wniesienia wadium. II. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.wolsztyn.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp, (informacji zamawiającego z sesji otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp np. według wzoru zawartego w załączniku nr 5 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. III. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, dokumentów wymienionych w pkt 3.5 i 3.6 rozdziału III SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach