Przetargi.pl
Kompleksowe sprzątanie budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie

Powiat Gnieźnieński ogłasza przetarg

 • Adres: 62-200 Gniezno, ul. Papieża Jana Pawła II
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 4240706 , fax. 61 4240770
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Gnieźnieński
  ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
  62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie
  tel. 61 4240706, fax. 61 4240770
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-gniezno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe sprzątanie budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sprzątanie budynku Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Papieża Jana Pawła II 9/10 orazpomieszczeń archiwum zakładowego znajdującego się na ul. Sobieskiego 20 oraz ul. Gdańska 106 w Gnieźnie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - sposób wykonania, ilość oraz częstotliwość wykonywania usługi określa szczegółowo załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca przed opracowaniem oferty może dokonać wizji lokalnej. Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej dla zainteresowanych Wykonawców, po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu chęci udziału przedstawicieli Wykonawców w tym przedsięwzięciu na adres mail: natalia.pawlicka@powiat-gniezno.pl. Przedmiotowe zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w wizji lokalnej, a także numer kontaktowy w celu przekazania szczegółów czasu i miejsca jej przeprowadzenia, które będzie uzależnione od liczby chętnych. Wizja będzie się odbywać w obecności upoważnionych osób funkcyjnych z ramienia Zamawiającego. Przybyłe osoby powinny posiadać ze sobą dowód tożsamość. Podczas wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał żadnych odpowiedzi na zadane pytania do treści SIWZ. 4. Wykonawca musi ubezpieczyć prowadzoną działalność związaną z przedmiotem zamówienia, w całym okresie wykonywania usługi, tj. od momentu rozpoczęcia realizacji usługi do jej zakończenia, na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się do okazania dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na wyżej wskazaną kwotę. 5. Dodatkowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia. 5.1. Postanowienia dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę: Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a) ustawy Pzp wymaga zatrudnienia, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób bezpośrednio zaangażowanych do prac utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych, za wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje kierownicze, zgodnie z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Zamawiający nie określa wymiaru etatu. Czynności osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ. 5.2. Wykonawca każdorazowo w terminie do 5 dni roboczych przedstawi Zamawiającemu, na każde jego żądanie, dokumenty potwierdzające sposób zatrudnienia osób wymienionych w „Wykazie pracowników realizujących usługę”, tj. a) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy, że zatrudnia wskazane w ww. wykazie osoby. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b) do wglądu:  poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy, (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, lub  zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, lub  poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów określonych w ust. 6 pkt. 6.2, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, skutkiem czego będzie naliczenie kary umownej wymienionej w projekcie umowy. 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia. 7. Wykonawca zamówienia zobowiązuje się zapewnić zachowanie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przez osoby wykonujące czynności sprzątające. 8. Wykonawca odpowiada za posiadanie aktualnych badań okresowych oraz aktualnego przeszkolenia w zakresie BHP i PPOŻ zatrudnionych pracowników. 9. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ będą dokonywane w PLN.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 48 1020 4115 0000 9802 0004 1111. W tytule wpłaty należy wskazać nr sprawy z dopiskiem : „Wadium – WOA.272.9.2019. 4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego, (godzina i minuta, np. jeżeli termin składania ofert upływa o godz.9:30, a wadium wpłynie o godz. 9:32, Zamawiający uzna, że nie wpłynęło w terminie). 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - dokument potwierdzający wniesienie wadium należy złożyć w odrębnej kopercie w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno, Biuro Obsługi Interesanta – parter, najpóźniej w terminie składania ofert, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 7. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji powinien zawierać stwierdzenie, że jest ono nieodwołalne i że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji konieczne jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5ustawy Pzp. 8. W przypadku, gdy wadium w formie gwarancji wnoszone będzie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści gwarancji powinno wynikać, że odnosi się ona zarówno do zleceniodawcy gwarancji, jak i do wszystkich pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 9. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1) wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący - załącznik nr 1 do SIWZ. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. 2) zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów- załącznik nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy). 3) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie. 4) pełnomocnictwo do podpisania oferty(oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 5) dowód wpłaty wadium. 2. Każdy z Wykonawców, który złożył ofertę w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach