Przetargi.pl
Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii

Gmina Lubomino ogłasza przetarg

 • Adres: 11-135 Lubomino, Kopernika 7
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895324450 , fax. 895324451
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubomino
  Kopernika 7
  11-135 Lubomino, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895324450, fax. 895324451
  REGON: 000540920
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1)Przedmiotem zamówienia jest realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do warunków pracy w czasie pandemii”. Podstawowym celem niniejszej inwestycji jest zaprojektowanie, przebudowanie, nadbudowanie i wyremontowanie pomieszczeń, biur i gabinetów do wykonania zadań Urzędu Gminy w warunkach pracy w czasie pandemii przez pracowników oraz przez petentów Urzędu.2) Zakres prac związanych z remontem budynku Urzędu Gminy w Lubominie: a) Prace projektowe:- Opracowanie dokumentacji: Koncepcji, PZT, PAB, PT (branża elektryczna, teletechniczna, sanitarna, konstrukcja, geologia gruntu, technologia) – 4 egz.; - Uzyskanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę; b) Prace konstrukcyjno – budowlane części A: - Rozebranie istniejącej klatki schodowej; - Montaż windy dla osób niepełnosprawnych; - Remont schodów zewnętrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych; c) Prace konstrukcyjno – budowlane części B i C: - Wykonanie podbicia istniejących fundamentów części nadbudowywanej; - Rozebranie i wykonanie stropów nad częścią istniejącą; - Wykonanie klatki schodowej; - Wymurowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych nadbudowy; - Wykonanie stropu I piętra nad częścią C i stropodachu nad częścią B; - Wykonanie więźby dachowej nad częścią budynku C; d) Ocieplenie ścian zewnętrznych nadbudowanej części budynku: - Docieplenie ścian zewnętrznych; - Docieplenie ścian fundamentowych; e) Wykonie prac wykończeniowych: - Wykonanie prac tynkarskich i malarskich; - Montaż stolarki okiennej i drzwiowej; - Adaptacja pomieszczeń piwnicy na archiwum i pomieszczenie socjalne dla pracowników; f) Prace instalacyjne: - Modernizacja/wykonanie nowych/instalacji: c.o. – grzejniki w dobudowanej części; - Wykonanie instalacji zimnej wody użytkowej, ciepłej wody użytkowej (przepływowe podgrzewacze wody), kanalizacji sanitarnej; - Instalacja elektryczna; - Oświetlenie LED, komunikacja z czujnikami ruchu; - Instalacje teletechniczne/internet, telefon, TV.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach