Przetargi.pl
Dostawy warzyw i owoców - zaopatrzenie letnie

Zakład Karny w Nysie ogłasza przetarg

 • Adres: 48300 Nysa, ul. Kościuszki
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 332 471
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Nysie
  ul. Kościuszki
  48300 Nysa, woj. opolskie
  tel. 774 332 471
  REGON: 32020700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka sektora finansów publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy warzyw i owoców - zaopatrzenie letnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy warzyw i owoców - zaopatrzenie letnie. Zamówienie podzielone jest na 4 części: Część 1 - ziemniaki Część 2 - warzywa i owoce Część 3 - owoce południowe Część 4 -warzywa kiszone
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03200000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie(decyzję) właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, stwierdzającej spełnienie wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub obrocie oraz zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej dot. przedsiębiorstw produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność będącą pod nadzorem PIS w przypadku kapusty kiszonej i ogórka kiszonego lub decyzję właściwego inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa o wpisie do rejestru przedsiębiorców-podmiotów prowadzących uprawę, wytwarzanie, magazynowanie, pakowanie, sortowanie lub dokonujących wyprowadzania lub przemieszczania produktów roślinnych, czyli tzw. obrotu - w przypadku oferty złożonej na dostawę ziemniaka jadalnego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach