Przetargi.pl
Dostawy ziemniaków, warzyw owoców i jaj świeżych

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Adres: 49-300 Brzeg, ul. Chrobrego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 162 011 , fax. 774 162 287
 • Data zamieszczenia: 2021-01-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  ul. Chrobrego 29
  49-300 Brzeg, woj. opolskie
  tel. 774 162 011, fax. 774 162 287
  REGON: 32019900000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka sektora finansów publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy ziemniaków, warzyw owoców i jaj świeżych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia będą dostawy ziemniaków, warzyw owoców i jaj świeżych do Zakładu Karnego w Brzegu, ul. B. Chrobrego 29, 49-300 Brzeg. Przedmiot zamówienia będzie finansowany z wydatków budżetowych Zakładu Karnego w Brzegu będącego jednostką z sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do specyfikacji. Pozostałe warunki i zasady dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy o zamówienie publiczne, który stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03200000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach