Przetargi.pl
Dostawy warzyw i owoców, świeżych oraz kiszonych w III kwartale 2020 roku dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 47-224 Kędzierzyn-Koźle, ul. M. Reja
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4835949 , fax. 77 4835949
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. M. Reja 2A
  47-224 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
  tel. 77 4835949, fax. 77 4835949
  REGON: 00450120700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops-kkozle.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy warzyw i owoców, świeżych oraz kiszonych w III kwartale 2020 roku dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy warzyw i owoców, świeżych oraz kiszonych w III kwartale 2020 roku dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy warzyw i owoców, świeżych i kiszonych w III kwartale 2020 roku dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 załączonym do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03200000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp po otwarciu ofert w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego www.mops-kkozle.pl informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (tj. kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia oraz firm i adresów wykonawców którzy złożyli oferty w terminie a także ceny, terminy wykonania, gwarancje i warunki płatności zawarte w ofertach) należy złożyć Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*[w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr. 50, poz. 331 ze zm.)] albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – sporządzona zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach