Przetargi.pl
Wykonanie materiałów do kampanii edukacyjno-informacyjnej w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0003/16 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne” zgodnie z umową o dofinansowanie umowa RPOP.05.01.00-16-0003/16-00 z dnia 08.08.2017 r.

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska ogłasza przetarg

 • Adres: 45-301 Opole, Horoszkiewicza
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774461400 , fax. 774459612
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska
  Horoszkiewicza 6
  45-301 Opole, woj. opolskie
  tel. 774461400, fax. 774459612
  REGON: 161568833
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aglomeracja-opolska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie materiałów do kampanii edukacyjno-informacyjnej w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0003/16 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne” zgodnie z umową o dofinansowanie umowa RPOP.05.01.00-16-0003/16-00 z dnia 08.08.2017 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie materiałów do kampanii edukacyjno-informacyjnej w ramach projektu (zadanie nr 14) RPOP.05.01.00-16-0003/16 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne”, zgodnie z umową o dofinansowanie umowa RPOP.05.01.00-16-0003/16-00 z dnia 08.08.2017 r. na postawie Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia określa Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Kompletna oferta musi zawierać: 1) formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenie(a) w formie oświadczenia własnego Wykonawcy - załącznik nr 2 do SIWZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego sporządzone przez: a) Wykonawcę, b) każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy, 3) zobowiązanie innego podmiotu, w przypadku gdy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów na potrzeby realizacji zamówienia (według załącznika nr 4 do SIWZ), 4) stosowne Pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię) lub dokument, z którego będzie wynikało umocowanie do podpisania oferty, 5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 6) portfolio fotografa i specjalisty dtp – dla części II zamówienia (dotyczy tych Wykonawców którzy zadeklarują chęć uzyskania dodatkowych punktów w ramach poza- cenowego kryterium oceny ofert).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach