Przetargi.pl
Dostawy środków czystości i artykułów do sprzątania

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, Rybickiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46 8340821, , fax. 468340823
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach
  Rybickiego 1
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. 46 8340821, , fax. 468340823
  REGON: 00065711900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitale.lodzkie.pl/skierniewice/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy środków czystości i artykułów do sprzątania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości i artykułów do sprzątania, wyszczególnionych ilościowo i asortymentowo oraz opisanych w załączniku nr 2 A do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 pakietów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33760000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW – SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ: 1.1 FORMULARZ STRONY TYTUŁOWEJ – załącznik nr 1 do SIWZ. 1.2 FORMULARZ OFERTOWY – załącznik nr 2 do SIWZ 1.3 Formularz Asortymentowo – Cenowy – załącznik nr 2 A do SIWZ. 1.4 Pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane. 1.5 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ a) Wykonawca, który samodzielnie bierze udział w postępowaniu, musi wypełnić jedno oświadczenie. b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców odrębnie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców je wykazuje. c) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów do wykonania zamówienia, winien zawrzeć informację o tych podmiotach w ww. oświadczeniu. w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby d) oświadczenie winno być złożone w oryginale e) oświadczenie w języku obcym winno być składane wraz z tłumaczeniem na język polski f) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. 1.6 Zobowiązanie podmiotu trzeciego – o ile dotyczy. 1.7 Inne dokumenty – jeśli wskazano w niniejszej siwz. 2. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH SAMODZIELNIE PRZEZ WYKONAWCĘ 2.1 w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. – Oświadczenie, o którym mowa powyżej, winno być złożone w oryginale, a dowody – w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy). – W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z Wykonawców składa odrębne oświadczenie. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu stanowiącego dowód braku zakłócenia konkurencji dokonuje odpowiednio Wykonawca lub podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. – oświadczenie i/lub dowody w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3. WYKAZ OŚWIADCZEN I DOKUMENTÓW – SKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO: Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 2 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 3.1 oryginalne ulotki producenta, katalogi, karty danych technicznych (dotyczy pakiet nr 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13) w języku polskim, czytelne zdjęcia potwierdzające wymagane parametry oferowanego asortymentu (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż język polski to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski). Zaleca się, aby w/w dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego były odpowiednio oznaczone, tj. Wykonawcy powinni w prawym górnym rogu każdego dokumentu oznaczyć, której części oraz której pozycji formularza asortymentowo -cenowego dotyczy dokument.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach