Przetargi.pl
Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) dla Instytutu Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ

Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności ogłasza przetarg

 • Adres: 90-924 Łódź, Wólczańska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6313408, , fax. 42 6313408
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
  Wólczańska 171/173
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6313408, , fax. 42 6313408
  REGON: 00000158300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.binoz.p.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) dla Instytutu Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych (specjalistycznych) dla Instytutu Biotechnologii Molekularnej i Przemysłowej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności PŁ, w postaci: Pakiet Nr 1 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) Pakiet Nr 2 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) Pakiet Nr 3 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) Pakiet Nr 4 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) Pakiet Nr 5 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) Pakiet Nr 6 - Odczynniki laboratoryjne (specjalistyczne) o asortymencie i ilościach określonych w Formularzu Cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Cenowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składania ofert na poszczególne pakiety. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w ramach pakietów na pozycje.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ; 2. Formularz cenowy, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ; 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisania przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Pełnomocnictwo należy złożyć wyłącznie w formie oryginału lub kopii notarialnej; 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów /jeżeli dotyczy/; 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument ustanawiający Pełnomocnika (oryginał lub notarialnie potwierdzony odpis pełnomocnictwa wystawionego lub udzielonego przez osoby do tego upoważnione) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, 6. Uprawdopodobnienie, że zastrzeżone przez Wykonawcę dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli Wykonawcę dotyczy sytuacja określona w pkt. 11.17 SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach