Przetargi.pl
Obsługa bankowa budżetu powiatu opoczyńskiego

Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 26-300 Opoczno, Kwiatowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 414 900 , fax. 447 414 901
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego
  Kwiatowa 1A
  26-300 Opoczno, woj. łódzkie
  tel. 447 414 900, fax. 447 414 901
  REGON: 59064843900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opocznopowiat.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa bankowa budżetu powiatu opoczyńskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu powiatu opoczyńskiego oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1.08.2020r. do 31.07.2024r. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Obsługę bankową (otwieranie, zamykanie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu powiatu oraz jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ). b) Prowadzenie rachunków dla obsługi środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. c) Otwieranie i likwidacja rachunków bankowych w trakcie trwania umowy następuje na pisemny wniosek właściciela rachunku, bez opłat. d) Wysokość oprocentowania środków na rachunkach Zamawiającego wyznaczona będzie każdego dnia w oparciu o stawkę WIBID 1M zmiennej codziennie pomniejszonej o stałą nieujemną marżę , którą zaproponuje bank w złożonej ofercie, kapitalizowana na koniec miesiąca w ostatnim dniu kalendarzowym . Wysokość oprocentowania nie będzie wynosiła mniej niż 0% e) Zapewnienie możliwości korzystania z kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do kwoty ustalanej corocznie przez Radę Powiatu Opoczyńskiego ( nie więcej jednak niż 4.000.000,00 złotych w skali roku): • zamawiający złoży wniosek na uruchomienie kredytu w danym roku i dostarczy wymagane przez Bank dokumenty, • szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa kredytu w rachunku bieżącym, • zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „In blanco” wraz z deklaracją wekslową, • termin spłaty kredytu do 31 grudnia każdego roku, • zamawiający nie przewiduje ponoszenia żadnych innych opłat i prowizji w związku z uruchomieniem i realizacją kredytu poza jego oprocentowaniem, • oprocentowanie kredytu w rachunku będzie zmienne liczone w oparciu o oprocentowanie WIBOR 1M wyliczonej jako średnia z ostatniego miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy +/- marża banku, • odsetki od kwoty wykorzystanego kredytu naliczane będą na bieżąco, od dnia pierwszej wypłaty kredytu w okresach obrachunkowych i pobierane z rachunku do 10- go następnego miesiąca po okresie obrachunkowym, za który zostały naliczone, przy czym: okres obrachunkowy jest miesięczny i liczony jest od dnia postawienia kredytu do dyspozycji, kolejne miesięczne okresy obrachunkowe liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego, ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym dzień całkowitej spłaty kredytu. f) Prowadząc rachunki bankowe bank nie może pobierać opłat i prowizji bankowych od: • wpłat gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych na rzecz Powiatu i jednostek organizacyjnych • wypłat gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych z rachunków Powiatu i jednostek organizacyjnych, • Wypłata gotówki z rachunków bankowych w dniu zgłoszenia do kwoty 50.000,00 PLN, a powyżej tej kwoty konieczność zgłoszenia do godziny 10-tej w przeddzień pobrania gotówki. g) Przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej powinny być realizowane w czasie rzeczywistym. h) Bank umożliwi realizację przelewów w formie papierowej na formularzu standardowym w przypadku braku dostępu (awarii) do systemu bankowości elektronicznej lub innych uzasadnionych przyczyn. i) Dostarczenie przez Bank wyciągów bankowych z każdego dnia najpóźniej do godziny 10-tej następnego dnia, bez opłat i prowizji. j) Wydawanie opinii bankowej, zaświadczeń o prowadzonym rachunku bankowym, potwierdzeń wpłat i wypłat, blankietów czeków na wniosek Zamawiającego oraz potwierdzanie własnoręczności podpisów osób wskazanych w karcie wzorów podpisów i wydawanie stosownych zaświadczeń w tym zakresie, bez opłat i prowizji. k) Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej, jego wdrożenie w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo zgodnie z przepisami prawa, w zakresie bankowej obsługi finansowej, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu opoczyńskiego, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie serwisu oprogramowania, bez opłat i prowizji. l) W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności, ( bez opłat i prowizji): • dostępność systemu bankowości internetowej w każdym dniu roboczym przez 24 godziny, • uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym i rachunkach pomocniczych, • przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich w/w rachunkach wg nazwy kontrahenta , daty, okresu i kwoty, • składanie poleceń przelewu , ze wszystkich w/w rachunków w ramach dostępnych środków, nie dopuszcza się pobierania dodatkowych opłat i prowizji w związku z koniecznością sporządzenia przelewu ( np. kod SMS) • pełną informację o procesie autoryzacji zleceń , poprzez podanie daty i godziny podpisu zlecenia przez każdą z osób, • import przelewów przygotowanych we własnym systemie informatycznym (finansowo- księgowym) Zamawiającego do systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych w formacie umożliwiającym wczytanie tych danych. Zamawiający przygotuje pliki w formacie wymaganym przez Wykonawcę, • eksport danych z systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych do własnego systemu informatycznego w formacie umożliwiającym wczytanie tych danych do systemów finansowo- księgowych. Po wyborze oferty Zamawiający uzgodni wraz z Wykonawcą wymagania jakie muszą być spełnione przez Zamawiającego w zakresie eksportu danych pomiędzy systemem elektronicznej obsługi rachunków bankowych Wykonawcy a systemem informatycznym Zamawiającego, • generowanie (wydruk) wyciągów bankowych nie wymagających stempla bankowego, • generowanie (wydruk) historii do rachunku bankowego • potwierdzenie zrealizowania przelewu w systemie on-line (po realizacji przelewu natychmiastowa informacja w systemie bankowości internetowej), • umożliwienie równocześnie ( w tym samym czasie) wykonywania operacji na różnych rachunkach jednostki przez jednego bądź kilku użytkowników systemu, • przechowywanie wysyłanych przelewów w archiwum systemu, • zainstalowanie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych i przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu, • zapewnienie dostępu do pomocy technicznej w zakresie obsługi technicznej systemu elektronicznej obsługi rachunków prowadzonych dla powiatu opoczyńskiego i jego jednostek organizacyjnych. m) Zamawiający nie przewiduje pobierania opłat ( abonamentu ) za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej. n) Wykonawca ( bank) zapewni instalację ( uruchomienie) stanowisk bankowości elektronicznej oraz poprawne działanie oprogramowania bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych wskazanych przez Zamawiającego , oraz zapewni wszelkie dodatkowe akcesoria zapewniające bezpieczeństwo pracy dla użytkowników systemu bankowości elektronicznej, a zwłaszcza dla podpisujących przelewy. Jeżeli system, który oferuje Wykonawca, wymaga zastosowania dodatkowych akcesoriów, wówczas Wykonawca dostarczy odpowiednią ilość narzędzi bankowości elektronicznej ( „akcesoria takie jak np.: token, karta, czytnik ,czy inne). o) Lokowanie wolnych środków na lokatach krótkoterminowych ( na wniosek zamawiającego), przyjmowanie automatyczne lokat typu „overnight” i „weekend” z rachunku bieżącego budżetu powiatu w kwocie nadwyżki powyżej 50.000,00 PLN . Oprocentowanie określa się w oparciu o WIBID O/N ( ustalony o godz. 11,00 w dniu założenia lokaty)+/- marża banku, przy czym lokaty typu „overnight”i „weekend” będą dokonywane o ile oprocentowanie na tych lokatach będzie wyższe niż oprocentowanie rachunku bieżącego. Lokowanie środków pieniężnych następuje na rachunkach wskazanych przez Zamawiającego na koniec dnia, bez opłat i prowizji. Powrót środków pieniężnych z lokaty wraz z należnymi odsetkami nastąpi następnego dnia roboczego nie później niż do godz. 9 –tej. p) Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą posiadać oddział/ły lub filie w Opocznie. r) Bezpłatne prowadzenie rachunku Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej s) Opłata za przechowywanie depozytu bez opłat i prowizji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi wykazać, że posiada uprawnienia do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2357 ze zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach