Przetargi.pl
Modernizacja oraz wymiana wyposażenia pionu żywienia

Szkoła Podstawowa Nr 153 ogłasza przetarg

 • Adres: 91-811 Łódź, ul. Obrońców Westerplatte
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 657 12 98 , fax. 42 657 12 98
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 153
  ul. Obrońców Westerplatte 28
  91-811 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 657 12 98, fax. 42 657 12 98
  REGON: 21526100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://sp153.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja oraz wymiana wyposażenia pionu żywienia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oraz wymiana wyposażenia pionu żywienia w Szkole Podstawowej nr 153 w Łodzi zlokalizowanej przy ul. Obrońców Westerplatte 28 zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ – dokumentacji projektowej. 3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy tj. czynności pracowników budowlanych wykonujących roboty budowlane związane z wykonaniem zamówienia. 4. Zakres prac osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ). 5. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia. 6. Prowadzenie robót nie może naruszać interesu osób trzecich. 7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wyrządzenia szkód osobom trzecim w trakcie realizacji umowy. 8. Wykonawca ponosi odpowiedzialności za szkody i straty w robotach, materiałach i sprzęcie spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji robót budowanych oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji. 9. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych i na własny koszt dostarczy je na teren budowy. 10. Odbiór prac nastąpi zgodnie z przepisami prawa budowlanego, aktualnie obowiązującymi Polskimi Normami, a także wytycznymi zawartymi w dokumentach atestacyjnych wbudowanych materiałów. 11. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania pełnej dokumentacji odbiorowej (atesty, aprobaty, opinie, wyniki badan, karty gwarancyjne, instrukcje użytkowania i obsługi wszystkich zainstalowanych urządzenie i inne). 12. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo w miejscu pracy. 13. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy ubiegający się o zamówienie przeprowadzili wizję lokalną celem szczegółowego zapoznania się, przed złożeniem oferty, z aktualnym stanem technicznym obiektu. Zamawiający nie będzie respektował żadnych zarzutów wynikających z nieznajomości przez Wykonawców specyfiki i charakteru robót, jeśli okoliczności te możliwe były do ustalenia przy przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. W celu ustalenia terminu wizji należy skontaktować się z Panem Piotrem Szymańskim tel. 42 657 12 98. 14. Zakres świadczenia wykonawcy obejmuje też urządzenie własnym kosztem i staraniem zaplecza budowy i ponoszenie kosztów jego utrzymania (w tym koszty zabezpieczenia, dozoru oraz ochrony mienia znajdującego się na placu budowy). 15. Wszystkie wskazane w opisie przedmiotu zamówienia lub w załącznikach do SIWZ znaki towarowe, nazwy handlowe produktów należy rozumieć jako określenie wymaganych norm i standardów jakościowych dla danego produktu. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Opis oceny równoważności (jeżeli przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - art. 29 ust. 3 ustawy, lub przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - art. 30 ust. 1-3 ustawy) Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji projektowej oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc, zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom. 16. Odpowiednio do rodzaju robót występujących w niniejszym zamówieniu Wykonawca, na koszt własny, zobowiązany będzie do: 1) zabezpieczenia i chronienia mienia na własny koszt, 2) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu, 3) usunięcie zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania odpadów określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797) oraz dokumentacji projektowej i umowy. 17. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu w formie pisemnej wyników badań, certyfikatów oraz deklaracji zgodności z Polskimi i Europejskimi Normami na materiały i urządzenia przed ich użyciem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: I. Wysokość wadium Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 8500,00 zł, słownie: osiem tysięcy pięćset złotych. II. Forma wadium Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości III. Termin i miejsce wniesienia wadium 1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale VI, podrozdział I pkt 1. 2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w GETIN NOBLE BANK S.A. o nr konta 34156000132030587560000008 w tytule przelewu należy Wadium 1/ZP/2020. IV. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego. 1. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w podrozdziale II, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą. 2. Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: WADIUM postępowanie nr 1/ZP/2020 3. Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia, w który upłynął termin składania ofert. 4. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości lub dopuszczonej formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. V. Utrata wadium Zamawiający zatrzyma wniesione wadium (w przypadku wadium wniesionego w formie pieniężnej – wraz z odsetkami), jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane przepisem art.46 ust.5 oraz art.46 ust.4a ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 10. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą, którą stanowi Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ): 1) Oświadczenia o których mowa w rozdziale IV, podrozdziale II ust. 1 SIWZ (załącznik 4 i 5 do SIWZ); 2) Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 3) Pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 4) Zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale IV, podrozdziale II ust. 2 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach