Przetargi.pl
Dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA ogłasza przetarg

 • Adres: 78-100 Kołobrzeg, C. K. Norwida
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48943552010 , fax. +48943552011
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA
  C. K. Norwida 3
  78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
  tel. +48943552010, fax. +48943552011
  REGON: 330392390
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych z podziałem na dwa Zadania, tj.: Zadanie nr 1 obejmuje dostawy pieczywa określone w Załączniku nr 1A.1. do SIWZ - Asortyment zamówienia - Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy; Zadanie nr 2 obejmuje dostawy wyrobów cukierniczych określone w Załączniku nr 1A.2. do SIWZ - Asortyment zamówienia - Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy. Szczegółowe wymagania jak i obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte zostały w treści SIWZ oraz w treści wzoru umowy stanowiącego jej integralną część. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową uznaje się ofertę obejmującą zakresem dane Zadanie zgodnie z dokonanym podziałem przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego określonym w pkt. 1 rozdziału III SIWZ oraz w Załączniku nr 1A.1 i 1A.2. do SIWZ Asortyment zamówienia Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty. Wykonawca mógł złożyć ofertę na jedno i dwa Zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15811000-6

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach